โครงการของเรา

โครงการด้านการพัฒนาสังคม

กลับไปดูโครงการทั้งหมด

01

โครงการเติมรักให้เต็มใจ พี่สร้างให้ น้องเดินตาม ปีที่ 2

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (เขตสำนักงานสินเชื่อเขตภาคเหนือ)  จัดกิจกรรมสร้างโรงเรือนเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ (หรือผักไฮโดรโปนิกส์) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงกบ และสนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “เติมรักให้เต็มใจ พี่สร้างให้ น้องเดินตาม ปีที่ 2” ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ "SKL GREEN HEART PROJECT" เพื่อส่งเสริมด้านพลานมัย ปลูกฝังให้เยาวชน หันมาใส่ใจในสุขภาพ  และเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการทำการเกษตร โดยสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

02

โครงการ “SKL บัญชีครัวเรือน”

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มีจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนในโครงการ “SKL บัญชีครัวเรือน” สืบเนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน การทำบัญชีครัวเรือนถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ โดยการปลูกฝังเกษตรกรให้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน ทั้งการวางแผนทางการเงิน เพิ่มรายรับ ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเกษตรกรเอง และครอบครัวของเกษตรกรด้วย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

03

โครงการ "SKL We run We fund" For Mae-Tha Hospital

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมรวมพลังวิ่งเพื่อสุขภาพ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในโครงการ "SKL We run We fund, For Mae-Tha Hospital" โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ / เตียงนอนสำหรับรองรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ทันสมัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และถือเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขให้กับสังคมไทย และที่สำคัญเพื่อใช้เป็นโครงการต้นแบบให้แก่พนักงานในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสุขภาพ พลานามัยของตนเองให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ

04

โครงการ “ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ เพื่ออาหารกลางวัน”

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เขตสำนักงานสินเชื่อเขตอีสานล่าง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ เพื่ออาหารกลางวัน” ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ รับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน(หูหนวก)  และรับเด็กพิการทางสติปัญญา (เรียนช้า) เข้าเรียนร่วม ซึ่งเป็ น 1 ในโครงการ "SKL GREEN HEART PROJECT" เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนมีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกฝังเยาวชนให้หันมาใส่ใจในสุขภาพ และทางโรงเรียนสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้