บริการประกันภัย

บริการประกันวินาศภัย

บริการประกันภัยคุ้มครองเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้และโจรกรรม สำหรับลูกค้า สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมประกันวินาศภัยเบื้องต้น

  • รูปถ่ายความเสียหายทรัพย์สินและสถานที่เกิดเหตุ
  • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • เอกสารประเมินราคาค่าซ่อมโดยละเอียด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นกรณีไฟไหม้ทั้งคันและสูญหาย)
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อและยังไม่หมดอายุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317

บริการประกันภัย พ.ร.บ.

การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ “ประกันภัย พ.ร.บ.” หมายถึงการประกันภัยที่เจ้าของรถซึ่งใช้รถ หรือมีรถไว้เพื่อใช้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งผู้ประสบภัย คือ ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หมายถึง คนเดินถนน ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร

ความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. (ภาคบังคับ)

ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ กำหนดให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้มีหน้าที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. หากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้

ผลกระทบจากการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.

  • กรณีที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. แล้วเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก ผู้ครอบครองต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายให้บุคคลภายนอก และเสียค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.
  • ไม่สามารถต่อภาษีรถประจำปีได้

เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลม พ.ร.บ.

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเคลม พ.ร.บ. แต่ละกรณีของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  • ชำระค่าบริการตามใบแจ้งชำระที่บริษัทฯ จัดส่งให้
  • รอรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317