บริการประกันภัย

บริการประกันวินาศภัย

บริการประกันภัยคุ้มครองเครื่องจักรกลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ และโจรกรรม สำหรับลูกค้า สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมประกันภัยวินาศภัยในเบื้องต้น

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ และยังไม่หมดอายุ
  • ใบลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
  • รูปถ่ายความเสียหายกับทรัพย์สิน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  • เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทประกันภัย ขอเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317

บริการประกัน พ.ร.บ.

การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ “ประกันภัย พ.ร.บ.” หมายถึงการประกันภัยที่เจ้าของรถซึ่งใช้รถ หรือมีรถ ไว้เพื่อใช้ จะต้องดำเนินการจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับ ผู้ประสบภัย จากรถ ซึ่ง ผู้ประสบภัย คือ ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หมายถึง คนเดินถนน ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร

ความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. (ภาคบังคับ)

ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ กำหนดให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้มีหน้าที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. หากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้

ผลกระทบจากการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.

  • กรณีที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. แล้วเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก ผู้ครอบครองต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายให้บุคคลภายนอก และเสียค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.
  • ไม่สามารถต่อภาษีรถประจำปีได้

เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลม พ.ร.บ.

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเคลม พ.ร.บ. แต่ละกรณี ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  • ชำระค่าบริการตามใบแจ้งชำระที่บริษัทฯ จัดส่งให้
  • รอรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317