บริการทะเบียน

บริการต่อภาษีประจำปี

ขั้นตอนการต่อภาษีประจำปี

 • 1

  ชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ที่บริษัทฯ จัดส่งให้

 • 2

  รอรับป้ายภาษีประจำปี ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ

เอกสารประกอบการต่อภาษีประจำปี

 • 1. สำเนาเล่มทะเบียน
 • 2. ส่วนท้าย พ.ร.บ. หรือสำเนาพ.ร.บ.เต็มฉบับ

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด หน่วยงานทะเบียนและประกันภัย ตู้ ปณ. 1 ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180

บริการโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์ จะดำเนินการเมื่อลูกค้ามีการชำระครบตามจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้งค่าใช้ จ่ายคงค้างต่างๆ ตามสัญญา SKL จะให้บริการ และเรียกเก็บค่าโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อขอเอกสารและแจ้งค่าใช้จ่ายงานทะเบียนคงค้างและเมื่อได้รับเอกสารและค่าใช้จ่ายครบถ้วน จะนำไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกให้ และจัดส่งเล่มทะเบียนให้ลูกค้า

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์

 • 1

  ชำระค่าบริการ

 • 2

  จัดส่งเอกสารให้ บริษัทฯ

 • 3

  รอรับเล่มทะเบียน

เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนทะเบียน

สำหรับบุคคลธรรมดา*

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ และยังไม่หมดอายุ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • 3. สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ

สำหรับนิติบุคคล**

 • 1. สำเนาหนังสือรับรอบนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์(อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด หน่วยงานทะเบียนและประกันภัย (โอนกรรมสิทธิ์)

ตู้ ปณ. 1 ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสินเชื่อ