บริการทะเบียน

บริการต่อภาษีประจำปี

ความสำคัญของการต่อภาษีรถ

 • กฎหมายบังคับให้ทุกคนที่มีรถเอาไว้ในครอบครองต้องดำเนินการเสียภาษีประจำปี (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
 • ป้ายภาษีเป็นหลักฐานการแสดงต่อหน่วยงานรัฐว่าทำตามกฎหมายถูกต้อง ไม่ต้องถูกปรับ
 • การต่อภาษีรถเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาความคุ้มครองจากผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

ผลกระทบจากการไม่ต่อภาษี

ผู้ครอบครองรถถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีรถประจำปี ซึ่งหากไม่ชำระภายในกำหนด จะมีผลดังนี้

 • กรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีไม่ถึงสามปี : นายทะเบียน (ขนส่ง) มีอำนาจที่จะไม่รับดำเนินการด้านทะเบียนใด ๆ จนกว่าจะเสียภาษีที่ค้างชำระและเงินเพิ่มให้ครบถ้วน
 • กรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบสามปี : ทะเบียนรถจะถูกระงับไป จะต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (ฝ่าฝืนอาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท) หากจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเล่มทะเบียน จะต้องชำระค่าภาษีที่ค้างสามปีและเงินเพิ่ม รวมถึงต้องดำเนินการขอจดทะเบียนรถใหม่ต่อไป

  ส่วนกรณีที่ผู้ครอบครองกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้รถที่ถูกระงับทะเบียน หรือใช้รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีรถประจำปี ผู้ครอบครองจะต้องเสียค่าปรับด้วยตนเอง

ขั้นตอนการต่อภาษีประจำปี

 • 1

  ชำระค่าบริการตามใบแจ้งชำระที่บริษัทฯ จัดส่งให้

 • 2

  รอรับป้ายภาษีประจำปี ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ

เอกสารประกอบการต่อภาษีประจำปี

 • 1. สำเนาเล่มทะเบียน
 • 2. ส่วนท้าย พ.ร.บ. หรือสำเนา พ.ร.บ. เต็มฉบับ

บริการโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์ จะดำเนินการเมื่อลูกค้ามีการชำระครบตามจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้งค่าใช้จ่ายคงค้างต่าง ๆ ตามสัญญา

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จะให้บริการ และเรียกเก็บค่าโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อขอเอกสารและแจ้งค่าใช้จ่ายงานทะเบียนคงค้างและเมื่อได้รับเอกสารและค่าใช้จ่ายครบถ้วน จะนำไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกให้ และจัดส่งเล่มทะเบียนให้ลูกค้า

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์

 • 1

  ชำระค่าบริการ

 • 2

  จัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ

 • 3

  รอรับเล่มทะเบียน

เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนทะเบียน

สำหรับบุคคลธรรมดา*

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ และยังไม่หมดอายุ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • 3. สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า/ ชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ

สำหรับนิติบุคคล**

 • 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด หน่วยงานทะเบียนและประกันภัย (โอนกรรมสิทธิ์)

ตู้ ป.ณ. 1 ป.ณ. ประตูน้ำพระอินทร์ 13180

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสินเชื่อ