บริการต่อภาษีประจำปี

ความสำคัญของการต่อภาษีรถ

 • กฎหมายบังคับให้ทุกคนที่มีรถเอาไว้ในครอบครองต้องดำเนินการเสียภาษีประจำปี (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
 • ป้ายภาษีเป็นหลักฐานการแสดงต่อหน่วยงานรัฐว่าทำตามกฎหมายถูกต้อง ไม่ต้องถูกปรับ
 • การต่อภาษีรถเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาความคุ้มครองจากผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

ผลกระทบจากการไม่ต่อภาษี

ผู้ครอบครองรถถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีรถประจำปี ซึ่งหากไม่ชำระภายในกำหนด จะมีผลดังนี้

 • กรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีไม่ถึงสามปี : นายทะเบียน (ขนส่ง) มีอำนาจที่จะไม่รับดำเนินการด้านทะเบียนใด ๆ จนกว่าจะเสียภาษีที่ค้างชำระและเงินเพิ่มให้ครบถ้วน
 • กรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบสามปี : ทะเบียนรถจะถูกระงับไป จะต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (ฝ่าฝืนอาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท) หากจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเล่มทะเบียน จะต้องชำระค่าภาษีที่ค้างสามปีและเงินเพิ่ม รวมถึงต้องดำเนินการขอจดทะเบียนรถใหม่ต่อไป

  ส่วนกรณีที่ผู้ครอบครองกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้รถที่ถูกระงับทะเบียน หรือใช้รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีรถประจำปี ผู้ครอบครองจะต้องเสียค่าปรับด้วยตนเอง

ขั้นตอนการต่อภาษีประจำปี

 • 1

  ชำระค่าบริการตามใบแจ้งชำระที่บริษัทฯ จัดส่งให้

 • 2

  รอรับป้ายภาษีประจำปี ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ

เอกสารประกอบการต่อภาษีประจำปี

 • 1. สำเนาเล่มทะเบียน
 • 2. ส่วนท้าย พ.ร.บ. หรือสำเนา พ.ร.บ. เต็มฉบับ

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง