บริการโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์ จะดำเนินการเมื่อลูกค้ามีการชำระครบตามจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้งค่าใช้จ่ายคงค้างต่าง ๆ ตามสัญญา

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จะให้บริการ และเรียกเก็บค่าโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อขอเอกสารและแจ้งค่าใช้จ่ายงานทะเบียนคงค้างและเมื่อได้รับเอกสารและค่าใช้จ่ายครบถ้วน จะนำไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกให้ และจัดส่งเล่มทะเบียนให้ลูกค้า

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์

 • 1

  ชำระค่าบริการ

 • 2

  จัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ

 • 3

  รอรับเล่มทะเบียน

เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนทะเบียน

สำหรับบุคคลธรรมดา*

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ และยังไม่หมดอายุ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • 3. สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า/ ชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ

สำหรับนิติบุคคล**

 • 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด หน่วยงานทะเบียนและประกันภัย (โอนกรรมสิทธิ์)

ตู้ ป.ณ. 1 ป.ณ. ประตูน้ำพระอินทร์ 13180

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง