ข่าวสารและกิจกรรม

กลับไปดูข่าวทั้งหมด

29ม.ค.

โครงการ มาร่วมกัน สร้างโอกาสกับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ปี 2

โครงการด้านการพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณวราภรณ์ โอสถาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณถาวร อัมพรวัฒนพงศ์ ผู้จัดการสำนักงานสินเชื่อภาคเหนือ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 359,000 บาท ในโครงการ "มาร่วมสร้างโอกาส กับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ปี 2" แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
ซึ่งโครงการนี้ได้สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของทางบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพย์ ให้กับสถานที่ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการ
ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ร่วมถึงเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร, ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะอีกด้วย