• ที่มาโครงการ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เงื่อนไขการประกวด
 • เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
 • เกณฑ์การตัดสิน
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • ขั้นตอนการส่งผลงาน
 • การประกาศผล

ที่มาโครงการ

        สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังและส่งเสริมการออม เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการ “แชร์การออมกับเติมฝัน” ประจำปี 2566

     ขอเชิญชวน บุตร/หลาน ลูกค้าของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ร่วมกิจกรรมด้วยการบอกเล่าวิธีการออมเงินฉบับของตนเองในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น และส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.skl.co.th) เพื่อชิงทุนการศึกษา รวมจำนวน 170 ทุน มูลค่ารวม 1,412,000 บาท โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

รางวัล
ระดับช่วงอายุ (ปี)6-9
ระดับช่วงอายุ (ปี)10-12
ระดับช่วงอายุ (ปี)13-15
ระดับช่วงอายุ (ปี)16-18
รวมจำนวน 170 รางวัล มูลค่า 1,412,000 บาท
D iamond Award
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 15,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
รวมจำนวน 4 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท
G old Award
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 12,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
รวมจำนวน 4 รางวัล มูลค่า 48,000 บาท
S ilver Award
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
มูลค่าทุนละ 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
รวมจำนวน 4 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท
B ronze Award
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 39 รางวัล
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 39 รางวัล
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 40 รางวัล
มูลค่าทุนละ 8,000 บาทจำนวน 40 รางวัล
รวมจำนวน 158 รางวัล มูลค่า 1,264,000 บาท

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล Diamond Award จำนวน 1 ท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “แชร์การออมกับเติมฝัน” และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
 • ผู้สมัครและส่งผลงาน 500 ท่านแรก จะได้รับ "หมอนผ้าห่มเติมฝัน" จำนวน 1 ใบ มูลค่า 240 บาท และสิทธิ์แลกคูปองส่วนลด Swensen's จำนวน 1 สิทธิ์ มูลค่า 100 บาท

    โดยท่านสามารถแลกรับสิทธิ์คูปองส่วนลด Swensen’s ได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

    1.1 สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนในระบบ SKL Family Club เกินกว่า 500 คะแนน บริษัทฯ จะทำการโอนคะแนนคืนจำนวน 500 คะแนนให้ท่าน ภายใน 45 วันทำการ หลังจากกดแลกสิทธิ์ 

    1.2 สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนในระบบ SKL Family Club ต่ำกว่า 500 คะแนน สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การโอนคะแนนสะสมคืน)

    สามารถศึกษาวิธีแลกสิทธิ์เพื่อรับคูปองส่วนลด Swensen’s ได้ที่ https://skl.co.th/redeempoint หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317  

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล Diamond, Gold, Silver และ Bronze Award ทุกท่าน จะได้รับเงินทุนการศึกษา พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล Diamond, Gold, Silver และ Bronze Award ทุกท่าน จะได้รับกระเป๋าเป้นักเรียน SKL จำนวน 1 ใบ มูลค่า 250 บาท เมื่อนำทุนการศึกษาไปซื้อสลากออมสินกับธนาคารออมสินทุกสาขา และส่งหลักฐานการซื้อสลากออมสินผ่านบัญชีไลน์ทางการของ SKL (SKL LINE Official) หรือ กดค้นหาพิมพ์ @sklth ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
 • ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล Diamond, Gold, Silver และ Bronze Award ทุกท่าน จะได้รับบัตรของขวัญแทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท (บริษัทฯ จะแจ้งผู้ให้บริการบัตรของขวัญแทนเงินสดในวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เงื่อนไขการประกวด

 1. เป็นบุตร/หลาน ของลูกค้าสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ที่มีอายุระหว่าง 6 - 18 ปี นับจากวันที่สมัคร
 2. ลูกค้าและผู้ปกครองของผู้สมัครจะต้องลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แชร์การออมกับเติมฝัน” ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
   ✓ ยินยอมให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แชร์การออมกับเติมฝัน” ประจำปี 2566 กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
   ✓ ยินยอมให้บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
   ✓ ยินยอมให้บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดเก็บและใช้คลิปวิดีโอสั้น “แชร์การออมกับเติมฝัน” ของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีระยะเวลาจัดเก็บตั้งแต่วันที่จัดส่งผลงาน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อครบกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล
 3. ชื่อและนามสกุลของผู้สมัครที่กรอกลงบน “หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แชร์การออมกับเติมฝัน” ประจำปี 2566 จะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลบนบัตรประชาชนเท่านั้น
 4. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากสมัคร สามารถติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูลผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 และสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง
 5. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ (คลิก) หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แชร์การออมกับเติมฝัน” ประจำปี 2566

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

 1. เนื้อหาของคลิปวิดีโอจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “แชร์การออมกับเติมฝัน” บอกเล่าเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับเทคนิคการออมเงินในชีวิตประจำวัน หรือการทำกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ซึ่งปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของตนเอง เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิตเพื่อการจำหน่าย เป็นต้น
 2. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 1 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการถ่ายทำและการนำเสนอ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ ไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือ ได้รับรางวัลใดมาก่อน หากตรวจพบภายหลัง บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวดทันที และพิจารณาเรียกคืนเงินรางวัล
 4. หากมีการนำภาพบุคคล หรือ บทสัมภาษณ์บุคคลอื่นใดประกอบผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องขออนุญาตและขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์
  ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดกับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวด และผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาคลิปวิดีโอมีความสอดคล้องกับหัวขัอที่กำหนด30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ20 คะแนน
 • การถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ20 คะแนน
 • สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น20 คะแนน
 • การใช้ภาษาในการสื่อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงประเด็น10 คะแนน
 • คะแนนรวม100 คะแนน

ขั้นตอนการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง

ขั้นตอนการส่งผลงาน

การประกาศผล

การประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและทุนต่อเนื่อง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.skl.co.th และแจ้ง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครใช้ยืนยันตัวตน