วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำด้านสินเชื่อเครื่องจักรการเกษตร เพื่อสนับสนุนการขายของสยามคูโบต้า ด้วยบริการที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีอัจฉริยะภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของเกษตรอย่างยั่งยืน "
To be the financing leader for agricultural machinery to support SKC’s sale through service excellence and smart technology under good governance to sustainably elevate livelihood of agricultural community