วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการขายของสยามคูโบต้า ในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยนวัตกรรมการบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน "
To be the leading financial solution provider to support SKC's sales in ASEAN through service innovation under good governance to sustainably elevate community livelihood