สินเชื่อคูโบต้า แม็กซ์
คูโบต้า แม็กซ์ คือ สินค้าคูโบต้ามือสองที่ผ่านการปรับสภาพตามมาตรฐานของคูโบต้า

โดยมีการรับประกันคุณภาพทำให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าเนื่องจากแทรกเตอร์ทุกคันได้ผ่านการตรวจเช็กมากถึง 200 จุด ตามมาตรฐานการตรวจเช็ก ปรับสภาพด้วยการใช้อะไหล่แท้คูโบต้า

หมายเหตุ : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ให้บริการสินเชื่อสินค้ามือสองเฉพาะการซื้อผ่านผู้แทนจำหน่ายที่มีสิทธิ์การขายสินค้ามือสอง Kubota max
ทดลองคำนวณค่างวดรถรุ่นที่ท่านสนใจ
เอกสาร / หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อสมัครขอสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับนิติบุคคล
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนคัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • งบการเงินของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน ของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่ข้าราชการ) จำนวน 2 ชุด
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สนใจสอบถามข้อมูล / สมัครขอสินเชื่อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ