สมัครขอสินเชื่อ
สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า ด้วยเงื่อนไขการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้ โดยมีรูปแบบการชำระที่ยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งสามารถเลือกรูปแบบการชำระให้ตรงกับรายได้ของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
1
สามารถเลือกระยะเวลาและรูปแบบการผ่อนชำระ
เพื่อให้เหมาะกับรายได้
2
บริการต่อทะเบียน พ.ร.บ. และประกันภัยเป็นรายปีให้กับลูกค้า
ตลอดอายุสัญญา (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
3
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา (Flat rate)
หมดกังวลกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
4
รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีเด่นที่ชำระค่างวดตรงตามกำหนด
ตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ
คุณสมบัติเบื้องต้นการสมัครขอสินเชื่อ
ผู้เช่าซื้อ
 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือ มีชื่อเป็นผู้อาศัย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ
 • ประกอบอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
ผู้ค้ำประกัน
 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือ มีชื่อเป็นผู้อาศัย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ
 • ประกอบอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ผู้ค้ำประกันต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
เอกสาร / หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อสมัครขอสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับนิติบุคคล
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนคัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • งบการเงินของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน ของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่ข้าราชการ) จำนวน 2 ชุด
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
หากสนใจบริการสินเชื่อเช่าซื้อกับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สามารถติดต่อสอบถาม และชมสินค้าได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสยามคูโบต้าทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาขาของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทั่วประเทศ
สนใจสอบถามข้อมูล / สมัครขอสินเชื่อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ