สมัครขอสินเชื่อ

คุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อสมัครขอสินเชื่อ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ

 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านหรือมีชื่อเป็นผู้อาศัย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ
 • ประกอบอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน

 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านหรือมีชื่อเป็นผู้อาศัย เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ
 • ประกอบอาชีพ ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ผู้ค้ำประกันต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้ พร้อมลงลายมือชื่อ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน ของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่ข้าราชการ) 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ

กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนคัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • งบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ

หากสนใจบริการสินเชื่อเช่าซื้อกับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สามารถติดต่อสอบถาม และชมสินค้าได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสยามคูโบต้าทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาขาของ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทั่วประเทศ