ขั้นตอนการประมูลสินค้าคูโบต้า กับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
1.
ตรวจสอบสภาพ
สินค้าที่สนใจ

ตรวจสอบสภาพสินค้าที่สนใจล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประมูล (ตามเงื่อนไขของบริษัทประมูล)

2.
ลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประมูล

นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประมูล พร้อมชำระเงินค่ามัดจำป้าย ที่บริษัทประมูล

3.
เข้าร่วมการประมูล

ผู้ประมูลสามารถแสดงเจตจำนงประมูลสินค้าที่สนใจ โดยการยกมือชูป้ายประมูล และผ่านระบบ Online ของบริษัทประมูล

4.
ชำระค่าสินค้าที่
บริษัทประมูล

กรณีประมูลได้ : ชำระค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมการประมูล

กรณีประมูลไม่ได้ : ติดต่อขอรับเงินค่ามัดจำป้ายคืน

5.
ติดต่อรับสินค้าที่
ประมูลได้

เมื่อชำระค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมการประมูลครบถ้วน ณ บริษัทประมูล (ตามเงื่อนไขของบริษัทประมูล)

6.
รับเอกสาร
การโอนกรรมสิทธิ์

สามารถขอรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่บริษัทประมูลภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงินครบถ้วน