นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ดำเนินธุรกิจเคียงข้าง สังคมไทยมา “ยาวนานกว่าทศวรรษ” ด้วย ความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและ การกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความ รับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยได้ริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่ มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลในระยะยาว เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างเพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนร่วม

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร โดยการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร ในการยึดมั่นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นจุดศูนย์กลาง สำหรับการทำงาน