บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมา “ยาวนานกว่าทศวรรษ” ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำกับดูแล การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร โดยการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร ในการยึดมั่นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการทำงาน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยได้ริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลในระยะยาว เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม