ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์ของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง (“เว็บไซต์”) นี้เป็นเจ้าของดำเนินการและดูแลโดย บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (“บริษัท”) หรือตัวแทนของบริษัท โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์เป็นของบริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม (ถ้ามี) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่คำนึงว่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ของไทยหรือกฎหมายหรือสนธิสัญญาอื่นระหว่างประเทศ ยกเว้นการใช้งานส่วนตัวภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และนอกจากการกระทำภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ ท่านจะต้องไม่ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข อัปโหลดซ้ำ โพสซ้ำ ส่งมอบ แจกจ่าย ให้ยืม ถ่ายโอน ขาย และเผยแพร่วัสดุใด ๆ บน เว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่มีอยู่ ณ ที่นี้หรือในหน้าอื่น ๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในหน้านั้น ๆ แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ซอฟต์แวร์ที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนอกจากจะอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญหาและกฎหมายอื่น ๆ แล้ว ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน (License Agreement) สำหรับผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายกับเจ้าของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์และโลโก้ที่ใช้บนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบริษัทในเครือไม่ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ชื่อผลิตภัณฑ์อื่น และชื่อบริษัทอื่น ที่ใช้ในเว็บไซต์เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คำสงวนสิทธิ์

บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง การทันกาลทันเวลาหรือความพร้อมใช้งานของเนื้อหาของเว็บไซต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูล การเข้าสู่ระบบ การเข้าถึงหรือแก้ไขการส่งข้อมูล หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านทำผ่านเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ

บริษัทไม่รับประกันความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการปิดอุปกรณ์เนื่องจากภัยพิบัติ การเชื่อมต่อเกิดปัญหา/ล่ม หรือการบำรุงรักษา ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือการดัดแปลงข้อมูลเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือรั่วไหลโดยบุคคลที่สาม ฯลฯ

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์และระงับหรือหยุดให้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาและการระงับหรือการปิดเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

เว็บไซต์อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่มีในบางภูมิภาคหรือบางประเทศ เว็บไซต์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศ

ข้อมูลจากผู้ใช้

การส่งความคิดเห็น คำถาม ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ฯลฯ (“ความคิดเห็น”) ไปยังบริษัท ความคิดเห็นดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเข้าใจว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้:

 1. บริษัทจะไม่ถือว่าความคิดเห็นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน
 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการพิจารณา ประเมิน หรือรับรองความคิดเห็น
 3. แม้ว่าบริษัทจะนำความเห็นที่เหมือนกันหรือคล้ายกันในบางส่วนหรือทั้งหมดต่อความคิดเห็นของท่านมาใช้งาน บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยใด ๆ

ข้อห้ามการใช้งาน

เมื่อใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้อง

 • ไม่ละเมิดกฎหมายข้อบังคับหรือกฎใด ๆ
 • ไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญา
 • ไม่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อบริษัท หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน
 • ไม่ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นสิทธิในทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวและไม่ทำลายชื่อเสียงของบริษัท
 • ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำที่ละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ไม่อัปโหลด ใช้ แจกจ่ายหรือจัดหาซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในลักษณะใด ๆ เช่นไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัท
 • ไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ ทำรายการใด ๆ โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล หรือการขโมยรหัสลับส่วนตัว หรือวิธีการอื่นใด

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้ (“ไซต์ที่เชื่อมโยง”) ดำเนินการและดูแลโดยบุคคลที่สามอย่างอิสระและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ประกอบการของแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำและ/หรือการรับรองโดยบริษัท ถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏบนและ/หรือให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะถือว่าเป็นการร่วมหุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน ระหว่างผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและบริษัท

การเชื่อมโยงมาเว็บไซต์นี้

ท่านสามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์ใด ๆ มายังเว็บไซต์นี้ หากท่านแจ้งบริษัทถึง URL ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและชื่อของบุคคลที่ติดต่อได้ นอกจากนี้ท่านจะต้องยอมรับดังนี้:

 1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
 2. บริษัทไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันในการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ไม่ได้ระบุถึงสิทธิหน้าที่ของบริษัท
 3. URL และเนื้อหาของเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะไม่มีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงหรือการลบเนื้อหา
 4. จะไม่มีการเชื่อมโยงข้ามผ่านเว็บไซต์ (Cross-link)
 5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเสนอเว็บไซต์ในลักษณะที่ทำให้บุคคลที่สามเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท เช่น เว็บไซต์ไม่ควรปรากฏภายในเฟรมของเว็บไซต์อื่น
 6. กรุณาอย่าใช้โลโก้ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. ลิงค์จากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลต่อไปนี้จะถูกปฏิเสธ:
  1. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2. เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
  3. เนื้อหาที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อบริษัทหรือ บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาทและการฟ้องร้องทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นจะถูกส่งไปยังศาลที่มีเขตอำนาจของไทย

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้เว็บไซต์เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุด เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นของบริษัท บริษัทในเครือและบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าการใช้เว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไป แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นั้น


ปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2563

กลับสู่ด้านบน