บริการโอนกรรมสิทธิ์
รูปแบบการโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์จะดำเนินการเมื่อลูกค้ามีการชำระค่างวดครบตามจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้งค่าใช้จ่ายคงค้างต่าง ๆ ตามสัญญา

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จะให้บริการ และเรียกเก็บค่าโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อขอเอกสาร และแจ้งค่าใช้จ่ายงานทะเบียนคงค้าง และเมื่อได้รับเอกสาร และค่าใช้จ่ายครบถ้วน จะนำไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกให้ และจัดส่งเล่มทะเบียนให้ลูกค้า

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์
ชำระค่าบริการ
จัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ
รอรับเล่มทะเบียน
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์
สำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหนังสือรับรอบนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด
*หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร:
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด หน่วยงานทะเบียนและประกันภัย (โอนกรรมสิทธิ์) ตู้ ป.ณ. 1 ประตูน้ำพระอินทร์ 13180
สอบถามข้อมูลงานทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ