นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ดังนั้นบริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลของบริษัทและสิทธิที่ท่านมีในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลของบริษัท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตนทางตรง เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ข้อมูลบนสำเนาเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนประเภทอื่นๆ
 3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
 4. ข้อมูลวันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพ ครอบครัว
 5. ข้อมูลที่แสดงรายได้ ทรัพย์สินหรือสถานะทางการเงินของท่าน เช่น รายละเอียดการใช้จ่าย รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ใบเสร็จรับเงินค่าขายผลผลิตทางการเกษตร สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สลิปเงินเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน
 6. ข้อมูลประวัติทางการเงินหรือข้อมูลทางเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูลหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงประวัติทางเครดิตที่เป็นสาธารณะ เช่น ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย และที่มีการแบ่งปันร่วมกันกับสถาบันการเงินอื่นๆ หรือข้อมูลที่บริษัท อาจซื้อหรือเช่าจากบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการทุจริต
 7. ข้อมูลเสียงบันทึกการติดต่อกับบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ หรือบันทึกการติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ ประวัติหรือข้อมูลการเป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติหรือรายการการชำระหนี้กับบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจำเป็นต้องให้

เพื่อการปฏิบัติตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญาหรือตามสัญญาที่ท่านทำกับบริษัทท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภท (1) ถึง (6) หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและทำสัญญากับท่านได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านผ่านใบคำขอสินเชื่อ คำขอใช้บริการ คำร้องหรือคำขอใดๆ เอกสารการลงทะเบียน การเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น การลงทะเบียนและการสมัครใช้บริการออนไลน์ หรือเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลในแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" ในเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันและข้อมูลใดๆ จากสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน

และบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลแวดล้อมท่าน บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกบริการหรือโปรโมชันร่วมกัน หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ ทำเนียบและข้อมูลสาธารณะ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อยืนยันตัวตนรวมถึงยืนยันที่อยู่และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้กับบริษัท
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา โดยการประเมินความสามารถในการขอใช้บริการของบริษัท รวมถึงการประเมินความสามารถทางการเงินในการชำระหนี้
 • เพื่อการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการทุจริตหรือการฉ้อโกง รวมถึงการฟอกเงิน
 • เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านและจัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำสัญญา การส่งมอบสินค้าหรือบริการ การรับชำระเงินค่าบริการ การจ่ายเงินคืน การจดทะเบียนรถ ต่อทะเบียนและประกันภัย การจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี การแจ้งสิทธิหน้าที่ตามสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนโอนเจ้าของหรือผู้ครอบครองในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ การทบทวนสินเชื่อ การต่ออายุสัญญา การโอนสิทธิตามสัญญา การพักชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตอบข้อซักถาม หรือ การจัดการตามคำร้องหรือความประสงค์ของท่าน การตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน หรือการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องกับท่านและเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัท เช่น การติดตามทวงถามหนี้ การติดตามทรัพย์คืน การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ให้บริการสินเชื่อ การฟ้องคดีและบังคับคดี
 • เพื่อการดำเนินงานภายในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การกำกับและควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล
 • เพื่อประโยชน์ในการคำนวณจ่ายค่าบริการหรือค่าจ้าง ให้แก่ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างของบริษัท
 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท การริเริ่มธุรกิจใหม่ การออกบริการหรือรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ การทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท การจัดทำรายงานภายในบริษัท การปรับปรุงและพัฒนาบริการของบริษัท การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวิเคราะห์ตลาด การสำรวจผู้บริโภค การสำรวจความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์โครงการที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน หรือการจัดกลุ่มลูกค้า การจัดความเสี่ยงลูกค้า การติดต่อบุคคลที่สามเพื่อสอบถามสถานที่ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
 • เพื่อจัดเก็บเป็นประวัติหรือข้อมูลการใช้บริการของบริษัท
 • เพื่อการใช้สิทธิทางภาษีของบริษัท เช่น การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
 • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในบริเวณพื้นที่บริษัท
 • การซื้อขายกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ หรือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการที่ท่านที่มีอยู่กับบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ซึ่งในระหว่างการใช้บริการ บริษัทจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทที่คิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ

การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทและจัดเก็บไปอีกเป็นระยะเวลาสิบปี นับจากสัญญาที่ท่านมีอยู่กับบริษัทสิ้นสุดลง หรือนานกว่านั้น หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย หรือตามที่จำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท รายละเอียดจะเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท

บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียงกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่อไปนี้

 • บุคคลที่ท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกบริการหรือโปรโมชันร่วมกัน
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการรับชำระเงิน บริการพิมพ์เอกสารและจัดส่งเอกสาร บริการรับจัดเก็บเอกสาร บริการติดตามทวงถามหนี้ บริการขนส่งหรือนำทรัพย์ของบริษัทกลับคืน บริการการฟ้องคดีและการบังคับคดี บริการต่อทะเบียนและประกันภัย บริการด้านเทคโนโลยี และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่าน
 • ผู้ให้บริการสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • ผู้รับโอนสิทธิ ผู้ที่ซื้อหากบริษัทขายธุรกิจหรือกิจการของบริษัทบางส่วนหรือควบรวมกิจการ บริษัทบริหารสินทรัพย์
 • ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. ท่านมีสิทธิไม่ให้ความยินยอมในเรื่องที่บริษัทขอความยินยอมจากท่าน และหากท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
 2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
 3. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือแก้ไขให้เป็นเป็นปัจจุบันหรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์
 4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ข้อมูลติดต่อบริษัท” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว

และในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ข้อมูลติดต่อบริษัท

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 355

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 355

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th

บริษัทในเครือ และผู้แทนจำหน่าย

*บริษัทในเครือ คือ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัทคูโบต้ารีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอเชีย จำกัด รวมถึงบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นผู้ถือหุ้น

**ผู้แทนจำหน่าย คือ ผู้แทนจำหน่ายสินค้าหรือทรัพย์สินที่บริษัทให้บริการสินเชื่อ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่ www.skl.co.th


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 Version 1.0

กลับสู่ด้านบน