นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของบุคคลธรรมดาซึ่งใช้หรือเคยใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการหรือสนใจใช้บริการ และผู้ที่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากบริษัทให้ใช้หรือรับบริการ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน และบุคคลอื่นในทำนองเดียวกัน (รวมเรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและสิทธิ์ที่ท่านมีในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตนทางตรง เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลชีวภาพหรือชีวมาตร
 2. ข้อมูลบนสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนหรือความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ ศาสนา หมู่เลือด
 3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
 4. ข้อมูลที่แสดงรายได้ ทรัพย์สิน แหล่งที่มาของรายได้ หรือสถานะทางการเงินของท่าน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดการใช้จ่าย ข้อมูลในเอกสารแสดงรายได้หรือทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าขายผลผลิตทางการเกษตร สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สลิปเงินเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน ข้อมูลสถานภาพครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะ
 5. ข้อมูลประวัติทางการเงิน ประวัติการชำระหนี้ หรือข้อมูลทางเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ข้อมูลหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงประวัติทางเครดิตที่เป็นสาธารณะ เช่น ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย และที่มีการแบ่งปันร่วมกันกับสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือข้อมูลที่บริษัท อาจซื้อหรือเช่าจากบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการทุจริต
 6. ข้อมูลเสียงบันทึกการติดต่อกับบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ ข้อมูลประวัติการใช้บริการของบริษัท
 7. ในกรณีที่ท่านเยี่ยมชมหรือใช้บริการหรือติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ของบริษัท นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ บริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านส่งมอบให้บริษัทฯ ผ่านช่องทางนี้ เพื่อยืนยันตัวก่อนและดำเนินการตามคำร้อง คำขอ หรือตามความประสงค์ของท่าน รวมทั้งความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ท่านได้ให้ไว้ และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้งานหรือเยี่ยมชม ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทำรายการต่าง ๆ พฤติกรรมการใช้งานหรือเยี่ยมชม และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทใช้ได้ที่ www.skl.co.th

ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้ใช้บริการที่เชื่อมโยง (link) ท่านไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทก็ตาม ท่านจะต้องศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจำเป็นต้องให้

เพื่อการปฏิบัติตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญาหรือตามสัญญาที่ท่านทำกับบริษัทท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภท (1) ถึง (6) หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ท่านได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านผ่านใบคำขอสินเชื่อ คำขอใช้บริการ คำร้อง หรือคำขอใด ๆ เอกสารการลงทะเบียน การเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น การลงทะเบียนและการสมัครใช้บริการออนไลน์ หรือเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลในแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" ในเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน

และบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น เช่น สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน บุคคลแวดล้อมท่าน บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอก หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลสาธารณะ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของบริษัทหรือบริษัทอื่นใดได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้บริการ เช่น
  1. การตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาความสามารถของท่าน เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำขอใช้บริการที่ท่านมีคำขอ (เช่น การตรวจสอบสถานะเกี่ยวกับการล้มละลาย การพิจารณารายได้และภาระหนี้สินของท่าน การพิจารณาความเสี่ยงของท่านในการผิดสัญญาที่เคยมีกับหรือจะมีกับบริษัท เป็นต้น)
  2. ดำเนินการตามหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านตามสัญญาและจัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำสัญญา การส่งมอบสินค้าหรือบริการ การรับชำระเงินค่าบริการ การจ่ายเงินคืน การจดทะเบียนรถ ต่อทะเบียนและประกันภัย การจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี การแจ้งสิทธิ์หน้าที่ตามสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนโอนเจ้าของหรือผู้ครอบครองในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ การทบทวนสินเชื่อ การต่ออายุสัญญา การโอนสิทธิ์ตามสัญญา การพักชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตอบข้อซักถาม หรือ การจัดการตามคำร้องหรือความประสงค์ของท่าน การตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน หรือการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 2. เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย เช่น
  1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย กฎหมายข้อมูลเครดิต กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว)
  2. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)
 3. เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น
  1. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนท่านรวมถึงยืนยันที่อยู่และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้กับบริษัท เช่น การยืนยันด้วยบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชนก่อนการใช้บริการของบริษัท การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร
  2. เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น เพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า คำขอ คำติชม การร้องเรียน เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งและให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน เช่น งานกิจกรรม งานสัมมนา การจัดให้มีการแข่งขัน การชิงโชค การชิงรางวัล เพื่อการประเมินความพึงพอใจ รวมถึงการบริการหลังการขาย เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านได้รับจากบริษัท บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้สินค้าและ/หรือบริการ
  3. เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจหรือบริการของบริษัท เช่น เพื่อวิเคราะห์หรือวิจัยทางการตลาด การสำรวจผู้บริโภค การสำรวจความคิดเห็น เพื่อจัดทำแบบจำลองและพัฒนาบริการ เพื่อวิเคราะห์การให้บริการ เพื่อปรับปรุง พัฒนา หรือเพื่อเพิ่มรูปแบบการให้บริการหรือรายการส่งเสริมการขาย เพื่อจัดทำรายงานภายในของบริษัท เพื่อดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน
  4. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในบริเวณพื้นที่บริษัท การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมายต่อบริษัท เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ เช่น การมอบหมายงาน การประเมินผลงานหรือประสิทธิ์ภาพการทำงาน การจัดทำรายงาน การจ่ายค่าตอบแทน
  5. เพื่อติดตามและบันทึกการทำรายการหรือการติดต่อของท่าน และจัดเก็บเป็นประวัติหรือข้อมูลการใช้บริการของบริษัท เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)เพื่อการจัดกลุ่มลูกค้า การจัดความเสี่ยงลูกค้า การติดต่อลูกค้า การติดต่อบุคคลที่สามเพื่อสอบถามหรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
  6. เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริหารความเสี่ยงบริษัท การกำกับตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการภายในบริษัท รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือและในกลุ่มธุรกิจ เพื่อการดังกล่าว
  7. เพื่อประมวลผลการชำระเงิน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การลงรับรายได้ การจัดทำบัญชีและงบดุล ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี เพื่อการใช้สิทธิ์ทางภาษีของบริษัท เช่น การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
  8. การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การแจ้ง การแจ้งให้ชำระหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี การโอนสิทธิ์และ/หรือหน้าที่ การแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ การติดตามทวงถามหนี้ การนำทรัพย์สินของบริษัทกลับคืน การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย การฟ้องคดี การบังคับคดี การขายทอดตลาด และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์
  9. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการกิจการของบริษัท หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน รวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนหนี้ บัญชีลูกหนี้ หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท
  10. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
  11. เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทต้องขอความยินยอมและบริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน เช่น
  1. เพื่อกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาทางการตลาด การขาย การเสนอสิทธิ์พิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า พันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ตามแต่กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้
  2. บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
   ก) ข้อมูลชีวภาพหรือชีวมาตร (เช่น ลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า ข้อมูลภาพถ่ายจำลองใบหน้า) เพื่อการทำการพิสูจน์ตัวตนและเพื่อการยืนยันตัวบุคคลในการให้บริการแก่ท่าน
   ข) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมู่เลือด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน
   ค) ข้อมูลสุขภาพ เพื่อพิจารณาลดหย่อนหรือผ่อนผันการชำระหนี้ หรือคำขอต่าง ๆ ตามที่ท่านได้ให้ ข้อมูลประกอบ
   ง) กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
 5. ข้อยกเว้นอื่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อยกเว้นทางกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
  2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียงกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพันธมิตรทางธุรกิจเช่น ผู้ผลิตสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ผู้แทนจำหน่ายสินค้าที่บริษัทให้บริการสินเชื่อ หรือที่ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทอื่นที่มีบริการหรือรายการส่งเสริมการขายร่วมกันกับบริษัท
 2. ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการด้านการขนส่งหรือจัดส่งสิ่งของ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการสำรวจ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา งานกิจกรรม และงานลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย เช่น การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การฟ้องคดีและการบังคับคดี ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 3. บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคำสั่งที่ออกโดยอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล กรมบังคับคดี ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลอื่น หากบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบริษัท สิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมทั้งความเสี่ยงอื่นใด
 4. บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิ์เรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบรวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจต้องมีการโอนสิทธิ์ไปยังกิจการดังกล่าว
 5. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินคืนในกรณีที่มีการนำเงินเข้าบัญชีของท่านโดยผิดพลาด หรือการตรวจสอบเส้นทางการเงินในกรณีที่ท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่มีเงินที่ต้องสงสัยเข้ามายังบัญชีของท่านจากอาชญากรรมทางการเงิน
 6. ศาล บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงานป้องกันและปราบกรามการฟอกเงินหรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 7. ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 8. ผู้ให้หลักประกันที่เป็นบุคคลภายนอก
 9. บุคคลอื่นใดที่ให้ผลประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน (เช่น บริษัทประกันภัย)
 10. ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ
 11. บุคคลภายนอก บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น บุคคลอื่นที่มีการอ้างอิงตามกฎหมาย บุคคลใดก็ตามที่ท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิ์หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทและจัดเก็บไปอีกไม่เกินระยะเวลาสิบปี นับจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีอยู่กับบริษัทสิ้นสุดลง หรือนานกว่านั้น หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย หรือตามที่จำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท รายละเอียดจะเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทอาจจะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น เมื่อบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีการใช้บริการใดบนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ซึ่งหากประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. ท่านมีสิทธิ์ไม่ให้ความยินยอมในเรื่องที่บริษัทขอความยินยอมจากท่าน และหากท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ์โดยกฎหมาย ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
 2. ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทจัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
 3. ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือแก้ไขให้เป็นปัจจุบันหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์
 4. ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้บริษัท ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  ค) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอได้
  ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ทั้งนี้ บริษัทอาจไม่ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้างต้นหากมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เป็นการใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 5. ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณี เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข หรือเมื่อท่านขอให้ระงับการใช้แทนการต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ท่านมีสิทธิ์ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ์ขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิ์ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 7. ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม เพราะเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ได้ว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ข้อมูลติดต่อบริษัท” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว

และในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th

บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้ตามเอกสารแนบท้ายนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรายชื่อบริษัทในเอกสารแนบท้ายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (SMS) หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร และในกรณีที่รายชื่อบริษัทในเอกสารแนบท้ายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะประกาศแจ้งรายชื่อที่เพิ่มขึ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน


(ฉบับที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)


เอกสารแนบท้ายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

รายชื่อบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

 1. บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ได้แก่
  1. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2. บริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด
 2. ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.siamkubota.co.th/dealer
 3. พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่
  1. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมายเหตุ รายชื่อดังกล่าวอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทโดยในกรณีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะประกาศแจ้งรายชื่อที่เพิ่มขึ้นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (SMS) หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร


(ฉบับที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)


กลับสู่ด้านบน