นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของบุคคลธรรมดาซึ่งใช้หรือเคยใช้บริการใดๆ ของบริษัท ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการหรือสนใจใช้บริการ และผู้ที่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากบริษัทให้ใช้หรือรับบริการ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน และบุคคลอื่นในทำนองเดียวกัน (รวมเรียกว่า "ท่าน") เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและสิทธิที่ท่านมีในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตนทางตรง เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics Data)
 2. ข้อมูลบนเอกสารยืนยันตัวตนหรือความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ ศาสนา หมู่เลือด
 3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
 4. ข้อมูลที่แสดงอาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน แหล่งที่มาของรายได้ สถานะทางการเงิน หรือคุณสมบัติของท่าน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดการใช้จ่าย ข้อมูลในเอกสารแสดงรายได้หรือทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าขายผลผลิตทางการเกษตร สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สลิปเงินเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสถานภาพครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะ
 5. ข้อมูลประวัติทางการเงิน ประวัติการชำระหนี้ หรือข้อมูลทางเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ข้อมูลหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการทุจริต ข้อมูลการเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน ข้อมูลการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงประวัติทางเครดิตที่เป็นสาธารณะ เช่น ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ข้อมูลเสียงบันทึกการติดต่อกับบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ ข้อมูลประวัติการใช้บริการของบริษัท
 7. ในกรณีที่ท่านเยี่ยมชมหรือใช้บริการหรือติดต่อบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ บริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านส่งมอบให้บริษัทฯ ผ่านช่องทางนี้ เพื่อยืนยันตัวก่อนและดำเนินการตามคำร้อง คำขอ หรือตามความประสงค์ของท่าน รวมทั้งความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ท่านได้ให้ไว้ และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้งานหรือเยี่ยมชม ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทำรายการต่างๆ พฤติกรรมการใช้งานหรือเยี่ยมชม และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทใช้บนเว็บไซต์ได้ที่ www.skl.co.th/cookies_policy

ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะการให้บริการของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้ใช้บริการที่เชื่อมโยง (link) ท่านไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทก็ตาม ท่านจะต้องศึกษารายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจำเป็นต้องให้

เพื่อการปฏิบัติตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญาหรือตามสัญญาที่ท่านทำกับบริษัทท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภท 1. ถึง 6. หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ท่านได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านผ่านใบคำขอสินเชื่อ คำขอใช้บริการ คำร้อง หรือคำขอใดๆ เอกสารการลงทะเบียน การเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น การลงทะเบียนและการสมัครใช้บริการออนไลน์ หรือเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลในแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" ในเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน

และบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น เช่น สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน บุคคลแวดล้อมท่าน บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอก หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลสาธารณะ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของบริษัทหรือบริษัทอื่นใดได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้บริการ เช่น
  1. การตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาความสามารถของท่าน เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำขอใช้บริการที่ท่านมีคำขอ (เช่น การตรวจสอบสถานะเกี่ยวกับการล้มละลาย การพิจารณารายได้และภาระหนี้สินของท่าน การพิจารณาความเสี่ยงของท่านในการผิดสัญญาที่เคยมีกับหรือจะมีกับบริษัท เป็นต้น)
  2. ดำเนินการตามหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่านตามสัญญาและจัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำสัญญา การส่งมอบสินค้าหรือบริการ การรับชำระเงินค่าบริการ การจ่ายเงินคืน การจดทะเบียนรถ ต่อทะเบียนและประกันภัย การจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี การแจ้งสิทธิหน้าที่ตามสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนโอนเจ้าของหรือผู้ครอบครองในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ การทบทวนสินเชื่อ การต่ออายุสัญญา การโอนสิทธิตามสัญญา การพักชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตอบข้อซักถาม หรือ การจัดการตามคำร้องหรือความประสงค์ของท่าน การตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน หรือการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 2. เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย เช่น
  1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย กฎหมายข้อมูลเครดิต กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว)
  2. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)
 3. เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น
  1. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนท่านรวมถึงยืนยันที่อยู่และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้กับบริษัท
  2. เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น เพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า คำขอ คำติชม การร้องเรียน เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งและให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน เช่น งานกิจกรรม งานสัมมนา การจัดให้มีการแข่งขัน การชิงโชค การชิงรางวัล เพื่อการประเมินความพึงพอใจ รวมถึงการบริการหลังการขาย เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านได้รับจากบริษัท บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้สินค้าและ/หรือบริการ
  3. เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจหรือบริการของบริษัท เช่น เพื่อวิเคราะห์หรือวิจัยทางการตลาด การสำรวจผู้บริโภค การสำรวจความคิดเห็น เพื่อจัดทำแบบจำลองและพัฒนาบริการ เพื่อวิเคราะห์การให้บริการ เพื่อปรับปรุง พัฒนา หรือเพื่อเพิ่มรูปแบบการให้บริการหรือรายการส่งเสริมการขาย เพื่อจัดทำรายงานภายในของบริษัท เพื่อดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน
  4. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในบริเวณพื้นที่บริษัท การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมายต่อบริษัท เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ เช่น การมอบหมายงาน การประเมินผลงานหรือประสิทธิภาพการทำงาน การจัดทำรายงาน การจ่ายค่าตอบแทน
  5. เพื่อติดตามและบันทึกการทำรายการหรือการติดต่อของท่าน และจัดเก็บเป็นประวัติหรือข้อมูลการใช้บริการของบริษัท เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)เพื่อการจัดกลุ่มลูกค้า การจัดความเสี่ยงลูกค้า การติดต่อลูกค้า การติดต่อบุคคลที่สามเพื่อสอบถามหรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
  6. เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริหารความเสี่ยงบริษัท การกำกับตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการภายในบริษัท รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือและในกลุ่มธุรกิจ เพื่อการดังกล่าว
  7. เพื่อประมวลผลการชำระเงิน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การลงรับรายได้ การจัดทำบัญชีและงบดุล ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี เพื่อการใช้สิทธิทางภาษีของบริษัท เช่น การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
  8. การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ เช่น การติดต่อ การแจ้ง การแจ้งให้ชำระหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ การติดตามทวงถามหนี้ การนำทรัพย์สินของบริษัทกลับคืน การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การใช้สิทธิตามกฎหมาย การฟ้องคดี การบังคับคดี การขายทอดตลาด และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์
  9. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการกิจการของบริษัท หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน รวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนหนี้ บัญชีลูกหนี้ หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท
  10. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
  11. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาทางการตลาด การขาย การเสนอสิทธิพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า พันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ตามแต่กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้

บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียงกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า ได้แก่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด บริษัท เกษตรอินโน จำกัด และผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.siamkubota.co.th/dealerและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีบริการหรือรายการส่งเสริมการขายร่วมกันกับบริษัท เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร
 2. ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการด้านการขนส่งหรือจัดส่งสิ่งของ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการสำรวจ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา งานกิจกรรม และงานลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การฟ้องคดีและการบังคับคดี ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนทรัพย์สิน ผู้ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เป็นต้น
 3. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 4. ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ และบุคคลใดก็ตามที่ท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งมาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measure) มาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) ที่เหมาะสม และมาตรการทางกายภาพ (Physical easure) ที่จำเป็น เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มงวด รวมถึงมีการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ ให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทและจัดเก็บไปอีกไม่เกินระยะเวลาสิบปี นับจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีอยู่กับบริษัทสิ้นสุดลง หรือนานกว่านั้น หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย หรือตามที่จำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท รายละเอียดจะเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท และเมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุดลง บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทอาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งหากประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. ท่านมีสิทธิไม่ให้ความยินยอมในเรื่องที่บริษัทขอความยินยอมจากท่าน และหากท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
 2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทจัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
 3. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัท ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  ค) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอได้
  ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 5. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ท่านโต้แย้งความถูกต้อง หรือเมื่อท่านขอให้ระงับการใช้แทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน
 6. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 7. ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สิทธิของท่านในบางกรณีอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมายได้ และบริษัทมีสิทธิในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอหรือปฏิเสธคำร้องขอของท่าน และแจ้งผลกลับไปภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบคำร้องขอใช้สิทธิครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นทำให้ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านเกิน 30 วัน บริษัทจะแจ้งสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าวให้ท่านทราบโดยไม่ชักช้า

และในกรณีที่บริษัทปฏิบัติต่อสิทธิของท่านไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (SMS) หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร


ฉบับปรับปรุงล่าสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567


กลับสู่ด้านบน