องค์กรแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาพนักงาน

SKL มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะของพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร พนักงานถือเป็นทรัพยากรหลักที่มีโดยเตรียมความพร้อมให้ แก่พนักงาน เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนรูปแบบการเรียนรู้ 70:20:10 กล่าวคือ

 • เรียนรู้จากการลงมือทำ

 • เรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • เรียนรู้จากการฝีกอบรม

โดยสอดคล้องกับหลักการบริหารสายอาชีพ (Career management) เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของพนักงานให้ก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

วิดีโอ

 • "สยามคูโบต้า ลีสซิ่งขอผ่อน"

  2.38

  "สยามคูโบต้า ลีสซิ่งขอผ่อน"

 • SKL จริงจัง จริงใจ

  3.00

  SKL จริงจัง จริงใจ

 • นานพอ New TVC 10yrs Siam Kubota Leasing

  0.30

  นานพอ New TVC 10yrs Siam Kubota Leasing

ดูเพิ่มเติม

Presentation

 • โครงการ My Little Farm ปีที่ 8

  โครงการ My Little Farm ปีที่ 8

ดูเพิ่มเติม