สินเชื่อรถใหม่

คำนวณค่างวด

คำนวณค่างวด

 • บาท

 • %

 • หรือ
 • บาท

 • %

X

สินเชื่อเช่าซื้อทั่วไป

บริการสินเชื่อสำหรับสินค้าที่ทันสมัยของสยามคูโบต้าด้วยเงื่อนไข การเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งจัดค่างวดให้ตรงกับช่วงที่มีรายได้ของลูกค้าทำให้สามารถผ่อนชำระค่างวดได้อย่างสบายใจ

รูปแบบการผ่อนชำระที่หลากหลาย

งวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รายเดือน
รายปี                      
ปีละ 2 ครั้ง                    

* รูปแบบการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • สามารถเลือกระยะเวลา และรูปแบบการผ่อนชำระ เพื่อให้เหมาะกับรายได้ของท่าน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา (Flat rate) ทำให้ผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด หมดกังวลกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 • มีบริการต่อทะเบียน พ.ร.บ. และประกันภัยเป็นรายปีให้ กับผู้เช่าซื้อตลอดอายุสัญญา (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 • รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีเด่นที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ 2 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 1 ชุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

* หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสินเชื่อ