สินเชื่อเช่าซื้อทั่วไป

บริการสินเชื่อเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า ด้วยเงื่อนไขการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้ โดยมีรูปแบบการชำระที่ยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งสามารถปรับรูปแบบการชำระให้ตรงกับช่วงรายได้ที่มี และตามอาชีพของลูกค้า เช่น การเก็บเกี่ยวพืชไร่ พืชสวน หรือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของสินค้าของสยามคูโบต้าได้ง่ายขึ้น

ประเภทสินค้าสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ

แทรกเตอร์

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 84 งวด*

แทรกเตอร์ รูปแบบการผ่อนชำระ
งวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รายเดือน
รายปีล่วงหน้า*                    
ปีละ 2 ครั้ง*                    
รายปี*                      

รถเกี่ยวนวดข้าว

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 60 งวด*

รถเกี่ยวนวดข้าว รูปแบบการผ่อนชำระ
งวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รายเดือน
รายปีล่วงหน้า*                    
ปีละ 2 ครั้ง*                    
รายปี*                      

รถขุด

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 60 งวด*

รถขุด รูปแบบการผ่อนชำระ
งวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รายเดือน
ราย 3 เดือน*                

รถดำนา

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 36 งวด*

รถดำนา รูปแบบการผ่อนชำระ
งวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รายเดือน
รายปีล่วงหน้า*                    
ปีละ 2 ครั้ง*                    
รายปี*                      

โดรนการเกษตร

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 24 งวด*

โดรนการเกษตร รูปแบบการผ่อนชำระ
งวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รายเดือน
ราย 3 เดือน                
ราย 4 เดือน                  

 

*รูปแบบการผ่อนชำระและระยะเวลากู้ยืมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • สามารถเลือกระยะเวลา และรูปแบบการผ่อนชำระ เพื่อให้เหมาะกับรายได้
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา (Flat rate) ทำให้ผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด หมดกังวลกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 • มีบริการต่อทะเบียน พ.ร.บ. และประกันภัยเป็นรายปีให้กับผู้เช่าซื้อตลอดอายุสัญญา (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 • รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีเด่นที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ 2 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 1 ชุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

* หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง