สินเชื่อเช่าซื้อทั่วไป
บริการสินเชื่อเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า

ด้วยเงื่อนไขการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้ โดยมีรูปแบบการชำระที่ยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งสามารถปรับรูปแบบการชำระให้ตรงกับช่วงรายได้ที่มี และตามอาชีพของลูกค้า เช่น การเก็บเกี่ยวพืชไร่ พืชสวน หรือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของสินค้าของสยามคูโบต้าได้ง่ายขึ้น

ประเภทสินค้าสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
แทรกเตอร์
รถเกี่ยวนวดข้าว
รถขุดขนาดเล็ก
รถดำนา
โดรนการเกษตร
แทรกเตอร์

ระยะเวลา
การผ่อนชำระสูงสุด

84 งวด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตลอดอายุสัญญา
(Flat rate)

รูปแบบการผ่อนชำระ

รายเดือน
รายปีล่วงหน้า*
ปีละ 2 ครั้ง*
รายปี*
*รูปแบบการผ่อนชำระและระยะเวลากู้ยืมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
รถเกี่ยวนวดข้าว

ระยะเวลา
การผ่อนชำระสูงสุด

60 งวด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตลอดอายุสัญญา
(Flat rate)

รูปแบบการผ่อนชำระ

รายเดือน
รายปีล่วงหน้า*
ปีละ 2 ครั้ง*
รายปี*
*รูปแบบการผ่อนชำระและระยะเวลากู้ยืมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
รถขุดขนาดเล็ก

ระยะเวลา
การผ่อนชำระสูงสุด

60 งวด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตลอดอายุสัญญา
(Flat rate)

รูปแบบการผ่อนชำระ

รายเดือน
ราย 3 เดือน*
*รูปแบบการผ่อนชำระและระยะเวลากู้ยืมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
รถดำนา

ระยะเวลา
การผ่อนชำระสูงสุด

36 งวด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตลอดอายุสัญญา
(Flat rate)

รูปแบบการผ่อนชำระ

รายเดือน
รายปีล่วงหน้า*
ปีละ 2 ครั้ง*
รายปี*
*รูปแบบการผ่อนชำระและระยะเวลากู้ยืมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
โดรนการเกษตร

ระยะเวลา
การผ่อนชำระสูงสุด

24 งวด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตลอดอายุสัญญา
(Flat rate)

รูปแบบการผ่อนชำระ

รายเดือน
ราย 3 เดือน
ราย 4 เดือน
*รูปแบบการผ่อนชำระและระยะเวลากู้ยืมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
สามารถเลือกรูปแบบ และระยะเวลาการผ่อนชำระ เพื่อให้เหมาะกับรายได้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา (Flat rate) ทำให้ผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด หมดกังวลกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
มีบริการต่อทะเบียน พ.ร.บ. และประกันภัยเป็นรายปีให้กับผู้เช่าซื้อตลอดอายุสัญญา (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีเด่นที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ
เอกสาร / หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อสมัครขอสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับนิติบุคคล
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก สมุดเงินกู้
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนคัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • งบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด และยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่ข้าราชการ) จำนวน 2 ชุด
*หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สนใจสอบถามข้อมูล / สมัครขอสินเชื่อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ