โครงการของเรา
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

     ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดของ ESG ซึ่งเป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และธรรมมาภิบาล (Governance)

     ด้วยความตระหนักถึงการพัฒนาอย่างรอบด้าน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จัดตั้งโครงการที่ครอบคลุม เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน หรือ การทำบัญชีครัวเรือน โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และโครงการ SKL ความสุขปลูกได้ เป็นโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยนำเทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์ ที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในชุมชน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มุ่งมั่น พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าและชุมชนอย่างยั่งยืน

     ด้วยความตระหนักถึงการพัฒนาอย่างรอบด้าน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จัดตั้งโครงการที่ครอบคลุม เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน หรือ การทำบัญชีครัวเรือน โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และโครงการ SKL ความสุขปลูกได้ เป็นโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยนำเทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์ ที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในชุมชน สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มุ่งมั่น พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าและชุมชนอย่างยั่งยืน