โครงการของเรา

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน หรือการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อบริหารจัดการรับรายรับรายจ่ายในภาคครัวเรือน โดยสนับสนุนให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการวางแผนจัดการรายรับและรายจ่ายและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนไทย เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคง และเยาวชนนับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างรากฐานอนาคตของประเทศชาติให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

โครงการประเภทต่างๆ ของเรา

  • โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

  • โครงการด้านการศึกษา

  • โครงการด้านการพัฒนาสังคม