สินเชื่อรถเติมสุข
สินเชื่อรถเติมสุข

เลือกผ่อนได้หลากหลายรูปแบบ เพียงใช้เล่มทะเบียนสินค้าคูโบต้าเป็นหลักประกัน สำหรับการเข้ารับบริการซ่อมบำรุง ซื้อสินค้าอะไหล่ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดจำหน่าย โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากสยามคูโบต้าที่ร่วมให้บริการ

สินเชื่อรถเติมสุข ดีอย่างไร?
เลือกรูปแบบการผ่อนชำระได้
ช่วยลดภาระการจ่ายเงินก้อน
เงื่อนไขและรายละเอียดสินเชื่อ
วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
(50% ของมูลค่ารถที่จำนำเล่มทะเบียน ณ เวลานั้น)

ระยะเวลา

ระยะเวลาสูงสุด : 36 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(Flat Rate) : 6.5%-7% ต่อปี
(ต่ำสุด 0.54% ต่อเดือน)
ตามรูปแบบการชำระเงิน

รูปแบบการผ่อนชำระ

รายเดือน
และรายปีละ 2 ครั้ง

หลักประกัน

เล่มทะเบียนสินค้าคูโบต้า
ที่มีชื่อ-สกุล ตรงกับ
ผู้สมัครขอสินเชื่อ

หมายเหตุ :
โดยรถที่นำมาขอสินเชื่อจะต้องไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด ๆ อายุรถต้องไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน โดยลูกค้าจะต้องนำเล่มทะเบียนมาไว้กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และการชำระภาษีในเล่มทะเบียนเป็นปัจจุบัน และ เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชัน ก่อนเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317
เอกสารประกอบการพิจารณา
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
  • เล่มทะเบียนสินค้าคูโบต้า
*หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สนใจสอบถามข้อมูล / สมัครขอสินเชื่อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ