ตำแหน่งงานว่าง

โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ ในการทำงานที่ท้าทาย และมีรายได้ที่ดีเยี่ยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นผู้นำด้าน สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย มีตำแหน่งงานที่หลากหลายรอคุณอยู่

ปัจจุบัน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน : System Support Executive

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : นวนคร - ปทุมธานี

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 63

ลักษณะงาน

 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานของฝ่ายขายและการตลาด
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการของฝ่ายขายและการตลาดและผู้ใช้งาน
 • ศึกษาความเป็นไปได้ โดยการใช้ฐานข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Data Science Capability)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70)
 • สาขา Information and communication technology, business administration and other related fields)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : IT Security Analyst

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : นวนคร - ปทุมธานี

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 63

ลักษณะงาน

 • วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดลำดับความสำคัญของการบุกรุกที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • ค้นหาและติดตามข่าวสารด้าน Security
 • จัดทำรายงาน และนำเสนอผลวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงเอกสารด้าน security ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • สนับสนุนการตรวจสอบ Audit, Penetration test, Vulnerability Assessment ของระบบงานสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา Computer Science - Data Science and Cyber security หรือมีประสบการณ์ด้าน IT Security 2-3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System, Network Security, Cyber security Framework หรือ Cyber Kill Chain
 • มีความรู้พื้นฐานในการดูแลระบบ ตามหลักมาตรฐาน FCAPS
 • มีความเข้าใจในการทำงานของระบบ Security Products
 • พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรณีมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM/ มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Incident Response, Security Infrastructure Management และ Monitoring Services/ มีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ComTIA Security+, CompTIA CySA+, CEH, CSX, CASP, CISA, CISM, CISSP, ITIL
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทีมบริหารงาน BP

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี-นวนคร

วันที่ประกาศ : 13 ก.ย. 62

ลักษณะงาน

 • ควบคุมผลการจัดเก็บหนี้ของทีมและพนักงาน BP ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บหนี้ของพนักงาน BP เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
 • สุ่มตรวจสอบไฟล์เสียงของพนักงาน BP เพื่อควบคุมการเจรจาติดตามหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 • ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนจากการติดตามหนี้ของพนักงาน BP

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Officer)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคอีสาน

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 62

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA ≥2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Officer)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคกลาง

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 62

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA ≥2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : นักบัญชี

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี-นวนคร

วันที่ประกาศ : 11 มิ.ย. 62

ลักษณะงาน

 • การตรวจจ่ายรายการค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ อำนาจดำเนินการของบริษัทและบันทึกบัญชีตั้งหนี้
 • ตรวจสอบรายการค่าสินค้า ค่าบริการข้อมูลสินเชื่อรายสัญญาและเงินโอนผิดบัญชีและบันทึกบัญชี ก่อนทำจ่ายให้ SKC
 • ควบคุมติดตามการเบิกเงินและคืนเงินทดรองจ่ายของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมทั้งออกจดหมายเตือนในกรณีที่พนักงานไม่นำเงินมาคืนตามเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมและตรวจสอบวงเงินสดย่อยของแต่ละสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 • วางแผนและควบคุมการจัดเก็บและเรียกใช้เอกสารทางบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนด
 • ติดตามดูแลและปรับปรุงกฎ ระเบียบ อำนาจดำเนินการของบริษัทให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 • วางแผน เตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรและระบบงาน SAP แก่หน่วยงานต่างๆ
 • ออกแบบและปรับปรุงระบบงานและการบันทึบัญชีให้มีความเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ตลอดจนดูแลผลกระทบต่อระบบบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
 • ศึกษาและติดตามมาตรฐานบัญชี และภาษีอากรที่ออกใหม่ในแต่ละปี เพื่อเตรียมความพร้อมและวิเคาะห์ผลกระทบกับบริษัท
 • ควบคุมการนำส่งเอกสารทางบัญชีและการให้ข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • ไม่มีภาระทางทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (บริหารความเสี่ยง)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี-นวนคร

วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 62

ลักษณะงาน

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงบริษัท
 • รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ และทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง
 • ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือ และ/ หรือระบบต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง
 • รวบรวมข้อมูล และติดต่อกับผู้ตรวจสอบภายใน ในการรายงาน หรือสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • รวบรวมข้อมูล และสนับสนุนให้มีจัดทำ และทบทวนการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan : BCP)
 • ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/ การควบคุมภายในระดับองค์กร ของหน่วยงานต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา/ ถ่ายทอความรู้/ ประสานงาน จัดหาวิทยากรสัมมนา/ การฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสื่อสารให้พนักงานเกิดความคุ้นเคย และมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง
 • จัดทำแบบสอบถาม หรือการประเมินประสิทธิภาพของช่องการการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงของหหน่วยงาน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 3 ปี (การบริหารความเสี่ยง, การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, กลยุทธ์องค์กร, นักวิเคราะห์)
 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • สามารถใช้โปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมคำนวนทางสถิติอื่นๆ
 • มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสินเชื่อ