ตำแหน่งงานว่าง

โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ ในการทำงานที่ท้าทาย และมีรายได้ที่ดีเยี่ยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นผู้นำด้าน สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย มีตำแหน่งงานที่หลากหลายรอคุณอยู่

ปัจจุบัน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารจัดการตัวแทนติดตามหนี้ภายนอก

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร - ปทุมธานี)

วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 66

ลักษณะงาน

 • ควบคุมการทำงานของบริษัทติดตามหนี้ภายนอกให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำหรือแก้ไขปัญหาในด้านกฏหมาย (การติดตามหนี้ ,งานคดี) ให้กับลูกค้า และ/หรือ บริษัทติดตามหนี้ภายนอก
 • ให้คำแนะนำด้านกฏหมาย และควบคุมให้บริษัทติดตามหนี้ภายนอกปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้และนโยบายของบริษัท
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ . บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในงานด้านการติดตามหนี้ งานคดี หรือ การดูแล Outsource agency จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และบริหารผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • ทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงาน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC >=550 คะแนน)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน

อัตรา : 5

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร จ.ปทุมธานี)

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 66

ลักษณะงาน

 • สมัครเข้าร่วมโครงการ SKL Internship program 2023
 • บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับน้องๆ ฝึกงานในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566 เข้าฝึกงานในสายงานต่างๆ ดังนี้
 • ** กรณีน้องๆ ต้องการฝึกงานในช่วงเวลาอื่น สามารถแจ้งมาได้ในช่อง วันที่สะดวกเริ่มงานนะคะ
 • 1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
 • 2. ส่วนบัญชี (Accounting Department)
 • 3. สำนักงานสินเชื่อสาขา (ฝึกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ)
 • ตลอดระยะเวลาโครงการน้องๆ จะได้ลงมือปฏิบัติในหน้างานจริง โดยมีทีมงานพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้คำแนะนำตลอดโครงการ : )
 • พร้อมโอกาสในการได้เข้ามาเป็นพนักงานจริงหลังจบโครงการ !!!
 • ฝึกงาน 5 วัน วันจันทร์ - ศุกร์ พร้อมเบี้ยเลี้ยงการฝึกงาน 500 บาท/วัน
 • บริการรถรับส่งในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล *0*

คุณสมบัติ

 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 • 1. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป (ณ วันที่สมัคร)
 • 2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่บริษัทฯ เปิดรับเข้าฝึกงาน
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : Collection Strategist (นักกลยุทธ์งานติดตามหนี้)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร)

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 66

ลักษณะงาน

 • Research and prepare information to determine appropriate debt collection strategies for increasing debt collection efficiency , Prevent bad debt and saving a company cost
 • Analyze collection results and other relevant information in each period to set appropriate goals for Collection department.
 • Define appropriate metrics in various work processes. related to debt management such as D-Score, B-Score, Cost per Baht Collected, etc.
 • Analyze and process information related to debt management to present executives in order to make strategic decisions.
 • Report the overall performance of the department to the executives involved in debt management for acknowledgment.

คุณสมบัติ

 • Bachelor's degree in Statistics , Accountant , Business Administration , Economics , Finance or related fields.
 • Good command of English and computer proficiency (TOEIC score >= 550 points)
 • Skilled in Data analytics , Strategic planning are preferable.
 • Excellent interpersonal and communication skills with ability to work with top management
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : IT Security Engineer

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร)

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 66

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของ Network และ system ต่างๆ เพื่อระบุพฤติกรรมที่ผิดปกติ ด้วย Tools ต่างๆ เช่น SIEM, EDR
 • บริหารจัดการระบบ Patch Management ติดตามผลการ update patch ของผู้ใช้งานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง รวมทั้งรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการทดสอบหาช่องโหว่ของระบบต่างๆ เช่น Vulnerability Assessment, Penetration testing ทั้งที่ดำเนินการเอง และเป็นการจัดหาผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาดำเนินการ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจากผลการประเมิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย โดยอ้างอิงตาม NIST cybersecurity framework
 • จัดอบรม และสื่อสารให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน
 • กำหนด Security Policy เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น Network security configure, Network segmentation, Multi-Factor Authentication, VPN Policy , Firewall policy เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • Bachelor's degree 0r higher in IT security , compSCI, , businessComp. or related field
 • experienced in basic network, vpn , firewall would be advantage
 • Good command in English (TOEIC Score ≥ 550)
 • new graduate are welcome
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : Accountant (นักบัญชี)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร)

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 66

ลักษณะงาน

 • Preparation of corporate income tax calculations, annual corporate income tax returns (PND.50), mid-year corporate income tax returns (PND.51)
 • Preparation of withholding income tax returns (PND.3, 53) , VAT returns (PP.30) and PP. 36
 • Assist the manager to prepare supporting documents for tax audit and in dealing with the Revenue Department, for example, reconciliation reports, details of account
 • Being responsible for closing Active HP system (Daily & Monthly)
 • Import accounting data from Active HP system to SAP
 • Prepare report which related to accounts receivable (AR)
 • Responsible for accounting records and other relevant report to loan
 • Prepare report of Bank reconcile
 • Other related tasks as assigned

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or above in Accounting.
 • Good command of English and computer proficiency (TOEIC score >= 550 points)
 • Experience in accounting and/or tax
 • Excellent interpersonal and communication skills
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (วางแผนกลยุทธ์)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (นวนคร)

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 66

ลักษณะงาน

 • ประสานงานกับส่วนต่างๆในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท รวมถึงการกำหนดเป้าหมายตั้งแต่ระดับส่วนถึงระดับบริษัท
 • ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือ และ/ หรือระบบต่างๆ ในการนำมาใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท
 • เฝ้าติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับแผนตั้งแต่ระดับส่วนถึงระดับบริษัท
 • ประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนที่บริษัทวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ปรับปรุงงานปัจจุบัน รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจในอนาคต
 • ดำเนินการวิเคราะห์ตัวเลขทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด การเงิน การบัญชี และเรื่องอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เข้าใจ เพื่อไปใช้กำหนดแผนของตัวเองได้

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • ไม่มีภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคใต้ / ภาคอีสาน / ภาคกลาง

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 66

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA ≥2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง