ตำแหน่งงานว่าง

โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ ในการทำงานที่ท้าทาย และมีรายได้ที่ดีเยี่ยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นผู้นำด้าน สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย มีตำแหน่งงานที่หลากหลายรอคุณอยู่

ปัจจุบัน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน : IT Officer - Business Analyst

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี-นวนคร

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 62

ลักษณะงาน

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบที่พัฒนา รวมทั้งการให้ข้อแนะนำด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 • ทำงานสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirements)
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน
 • ทำการทดสอบระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นว่าตรงกับข้อกำหนดความต้องการใช้งานระบบ
 • จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนาและจัดอบรมการใช้งานระบบ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง )
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน BA (Business analyst) หรือ SA (System analyst) หรือ Programmer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Officer)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคอีสาน

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 62

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA ≥2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Officer)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคกลาง

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 62

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA ≥2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

อัตรา : 1

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี-นวนคร

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 62

ลักษณะงาน

 • กำหนดโปรแกรมสินเชื่อที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม และติดตามผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารข้อมูลโปรแกรมสินเชื่อ และรายการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลคู่แข่งขัน โปรแกรมสินเชื่อ และข้อมูลสินค้าให้เป็นระบบ และวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์โปรแกรมสินเชื่อและโปรแกรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด ตลอดจนประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสินเชื่อภาค, สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (SKC) และผู้แทนจำหน่าย
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย
 • สร้างการรับรู้ในแบรนด์ SKL ให้เกิดกับลูกค้า ด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม พร้อมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาทิ TVC, Radio, Press Ads, Advertorial เป็นต้น
 • จัดอบรมพนักงานของบริษัทฯ และผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้เข้าใจระบบงานและผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • TOEIC Score 550 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใจบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการชั่วคราวได้
สนใจสมัครตำแหน่งงานนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสินเชื่อ