บริการต่อภาษีประจำปี
ความสำคัญของการต่อภาษีรถ
กฎหมายบังคับให้ทุกคนที่มีรถเอาไว้ในครอบครอง
ต้องดำเนินการเสียภาษีประจำปี
(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
ป้ายภาษีเป็นหลักฐานการแสดงต่อหน่วยงานรัฐว่า
ทำตามกฎหมายถูกต้อง ไม่ต้องถูกปรับ
การต่อภาษีรถ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
พิจารณาความคุ้มครองจากผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)
ผลกระทบ
จากการไม่ต่อภาษี
ผู้ครอบครองรถถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีรถประจำปี ซึ่งหากไม่ชำระภายในกำหนด จะมีผลดังนี้
  • กรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีไม่ถึงสามปี : นายทะเบียน (ขนส่ง) มีอำนาจที่จะไม่รับดำเนินการด้านทะเบียนใด ๆ จนกว่าจะเสียภาษีที่ค้างชำระและเงินเพิ่มให้ครบถ้วน
  • กรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบสามปี : ทะเบียนรถจะถูกระงับไป จะต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (ฝ่าฝืนอาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท) หากจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเล่มทะเบียน จะต้องชำระค่าภาษีที่ค้างสามปีและเงินเพิ่ม รวมถึงต้องดำเนินการขอจดทะเบียนรถใหม่ต่อไป

ส่วนกรณีที่ผู้ครอบครองกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้รถที่ถูกระงับทะเบียน หรือใช้รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีรถประจำปี ผู้ครอบครองจะต้องเสียค่าปรับด้วยตนเอง

ขั้นตอนการต่อภาษีประจำปี
ชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้
ที่บริษัทฯ จัดส่งให้
รอรับป้ายภาษีประจำปี ตาม
ที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ
เอกสารประกอบการต่อภาษีประจำปี
  • สำเนาเล่มทะเบียน
  • ส่วนท้าย พ.ร.บ. หรือ สำเนา พ.ร.บ. เต็มฉบับ
สอบถามข้อมูลงานทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ