นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำกับดูแล การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร โดยการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร ในการยึดมั่นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบทำให้การบริการหยุดชะงัก ไปจนถึงการบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤติ รวมทั้งการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความยืดหยุ่น และคงความสามารถในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และธุรกรรมงานที่สำคัญ รวมถึงสนับสนุนยุทธศาสตร์ของบริษัท

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จึงได้นำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อรักษาความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า
 2. เพื่อตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินขององค์กร
 4. เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีต่อสาธารณชน

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มีการกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy : BCM Policy) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. บริษัทมีเจตนารมณ์ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกรอบมาตรฐานสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยนำกรอบหลักการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ ประกอบด้วย ระบบการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการวางแผน การนำไปปฏิบัติการติดตาม การทบทวน การทดสอบ การรักษาไว้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมถึงธุรกรรมงานที่สำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงธุรกรรมงานที่สำคัญที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
 2. บริษัทจะจัดให้มีการทดสอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 3. บริษัทจะกำกับดูแลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) โดยมีการติดตาม ทบทวน และตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) เป็นระยะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจอย่างเหมาะสม
 4. บริษัทมีการจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับ ดูแล และกรอบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
 5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มีส่วนร่วม และรับผิดชอบ สนับสนุนให้การดำเนินงานตามระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ (Business Continuity Management System: BCMS) เพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ หรือภาวะวิกฤติ
 6. กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ที่มีผลต่อชีวิตของพนักงาน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย หรือ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายภาพลักษณ์ของบริษัท กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสั่งการ แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนฉุกเฉิน และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 7. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้ จะมีการถ่ายทอดไปสู่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติ และปรับปรุงรักษาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยนโยบายฉบับนี้ ต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทบทวนเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบที่สำคัญ

กลับสู่ด้านบน