นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของผู้ติดต่อ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง รวมถึง ผู้ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท (รวมเรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลของบริษัทและสิทธิที่ท่านมีในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลของบริษัท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวตนทางตรง เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
 2. ข้อมูลบนสำเนาเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ ศาสนา หมู่เลือด หรือข้อมูลในเอกสารยืนยันตัวตนประเภทอื่น ๆ
 3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
 4. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 5. ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา รวมถึงประวัติอาชญกรรม
 6. ข้อมูลเสียงบันทึกการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือบันทึกการติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ ประวัติหรือรายการการชำระเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจำเป็นต้องให้

เพื่อการปฏิบัติตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญาหรือตามสัญญาที่ท่านทำกับบริษัท (กรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือคู่ค้า) ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภท (1) ถึง (5) หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่านได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านผ่านการติดต่อกับบริษัท การประกวดราคา การเสนอราคาหรือขอข้อมูล หรือจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

และบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจคูโบต้า รวมถึงอาจเก็บรวบรวมทางอ้อมจาก อุปกรณ์เฝ้าระวังต่าง ๆ หรือโดยนัยอื่น (เช่น ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารและสถานที่ กล้องวงจรปิด)

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อยืนยันตัวตนรวมถึงยืนยันที่อยู่และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้กับบริษัท
 2. เพื่อเสนอ บริหารจัดการ ดำเนินการ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือสรรหาผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือคู่ค้าของบริษัท
 3. เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีต่อท่าน เช่น การทำสัญญา การออกใบสั่งซื้อ การส่งมอบข้อมูล หรือความต้องการ การเปิดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานระบบ โปรแกรม หรือบัญชีใด ๆ การชำระเงิน การจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี การมอบอำนาจ การแจ้งสิทธิหน้าที่ตามสัญญา การตอบข้อซักถาม หรือการจัดการตามคำร้องหรือความประสงค์ของท่าน การตรวจสอบหรือตรวจรับผลงาน หรือการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 4. เพื่อการติดต่อสื่อสารหรือการประสานงาน รวมถึงเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมภายในบริษัท
 5. เพื่อการให้รางวัล หรือของที่ระลึกใด ๆ
 6. เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องกับท่านและเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัท เช่น การติดตามทวงถามหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและกฎหมาย
 7. เพื่อการดำเนินงานภายในบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การกำกับและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 8. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล
 9. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท การริเริ่มธุรกิจใหม่ การออกบริการหรือรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ การทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท การจัดทำรายงานภายในบริษัท
 10. เพื่อจัดเก็บเป็นประวัติหรือฐานข้อมูลการใช้บริการของบริษัท
 11. เพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในบริเวณพื้นที่บริษัท
 12. เพื่อการซื้อขายกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ หรือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร
 13. เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการที่ท่านที่มีอยู่กับบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
 14. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียงกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่อไปนี้

 1. บุคคลที่ท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 3. ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการรับชำระเงิน บริการพิมพ์เอกสารและจัดส่งเอกสาร บริการรับจัดเก็บเอกสาร บริการด้านเทคโนโลยี และบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่าน
 4. ผู้ให้บริการสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก
 5. หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
 6. ผู้รับโอนสิทธิ ผู้ที่ซื้อหากบริษัทขายธุรกิจหรือกิจการของบริษัทบางส่วนหรือควบรวมกิจการ บริษัทบริหารสินทรัพย์

การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัท และจัดเก็บไปอีกเป็นระยะเวลาสิบปี นับจากความสัมพันธ์หรือสัญญาที่ท่านมีอยู่กับบริษัทสิ้นสุดลง หรือนานกว่านั้น หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย หรือตามที่จำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท รายละเอียดจะเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. ท่านมีสิทธิไม่ให้ความยินยอมในเรื่องที่บริษัทขอความยินยอมจากท่านและหากท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
 2. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือแก้ไขให้เป็นเป็นปัจจุบันหรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์
 3. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 4. ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 6. ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ข้อมูลติดต่อบริษัท” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว

และในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ข้อมูลติดต่อบริษัท

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th

 1. ชื่อ

  : บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

 2. สถานที่ติดต่อ

  : 101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 3. ช่องทางการติดต่อ

  : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555

  : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail: skl_g.dpo@kubota.com

  : www.skl.co.th
กลับสู่ด้านบน