บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายงานความยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ GLOBAL REPORTING INITIATIVE GUIDELINES

รายงานความยั่งยืน
ปี 2564