สินเชื่อลีสซิ่ง
ลีสซิ่ง คือ การทำสัญญาเช่าระยะยาว

โดยทั่วไประยะเวลาการเช่าจะอยู่ที่ 3-5 ปี และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

เงื่อนไขทั่วไป
 • ผู้เช่าต้องเป็น นิติบุคคล
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • เมื่อครบอายุสัญญาผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถได้ ในราคาซากที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา
ประโยชน์ที่จะได้รับ...
ด้านการเงิน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน และกระแสเงินสดช่วยให้ธุรกิจของท่านมีสภาพคล่องทางการเงินสูงสุดและสามารถนำเงินไปลงทุนด้านอื่น
 • ค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่เสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นของตลาดสินเชื่อ เพราะค่าเช่าจะคำนวนขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ช่วยให้ผู้เช่าสามารถวางแผนในการใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านภาษี
 • ค่าเช่ารายเดือนเป็นค่าใช้จ่าย 100% ซึ่งสามารถลดภาระภาษีของกิจการได้
ด้านการจัดการ
 • เพิ่มทางเลือกสำหรับการชำระมูลค่าซาก เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เช่าในอนาคต (เลือกซื้อสินค้าหรือคืนสินค้าให้บริษัทฯ)
ด้านการขอสินเชื่อ
 • ลดความยุ่งยากในการขอสินเชื่อ เนื่องจากไม่ต้องมีภาระในการหาหลักทรัพย์คํ้าประกัน
 • กระบวนการในการพิจารณารวดเร็วไม่ยุ่งยาก
เอกสารประกอบการพิจารณา
สำหรับนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น
*หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
สนใจสอบถามข้อมูล / สมัครขอสินเชื่อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับบริการของท่าน
ค้นหาสำนักงานสาขาใกล้คุณ