Financial Lease

ลีสซิ่ง คือ การทำสัญญาเช่าระยะยาวโดยทั่วไประยะเวลาการเช่าจะอยู่ที่ 3-5 ปี และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้เช่าต้องเป็็น นิติบุคคล
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • เมื่อครบอายุสัญญาผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อรถได้ ในราคาซากที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ด้านการเงิน

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน และกระแสเงินสดช่วยให้ธุรกิจของท่านมีสภาพคล่องทางการเงินสูงสุดและสามารถนำเงินไปลงทุนด้านอื่น
 • ค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่เสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นของตลาดสินเชื่อ เพราะค่าเช่าจะคำนวนขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าช่วยให้ผู้เช่าสามารถวางแผนในการใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านภาษี

 • ค่าเช่ารายเดือนเป็นค่าใช้จ่าย 100% ซึ่งสามารถลดภาระภาษีของกิจการได้

ด้านการจัดการ

 • เพิ่มทางเลือกสำหรับการชำระมูลค่าซากเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เช่าในอนาคต (เลือกซื้อสินค้าหรือคืนสินค้าให้ บริษัทฯ)

ด้านการขอสินเชื่อ

 • ลดความยุ่งยากในการขอสินเชื่อ เนื่องจากไม่ต้องมีภาระในการหาหลักทรัพย์คํ้าประกัน
 • กระบวนการในการพิจารณารวดเร็วไม่ยุ่งยาก

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ 2 ชุด) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง