นักศึกษาฝึกงาน

โครงการสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา หรือโคออป (Co-Op) ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ ความร่วมมือแบบเต็มเวลา จำนวน 16 สัปดาห์ (หรือ 4 เดือน) เพื่อนักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้ แก่นักศึกษา อีกทั้งองค์กรมีเวลาในการพิจารณานักศึกษาฝึกงานเพื่อรับเข้าเป็น พนักงานได้ มากขึ้นกว่าการสัมภาษณ์งาน เพียงอย่างเดียวเพื่อให้ ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการในที่สุด

วิธีการสมัครและคัดเลือก

  • 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงานกับ SKL ต้องส่งหนังสิอแจ้งความจำนงขอฝึกงาน พร้อมประวัติส่วนตัว รูปถ่าย และเอกสารรายงานผลการเรียนมาที่ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • 2. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่ SKL มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน ณ ขณะนั้น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกตามความเหมาะสมและอัตราที่เปิดรับในปีนั้นๆ)
  • 3. นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาประวัติเบื้องต้นต้องมาทำข้อสอบ และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกที่สำนักงานของ SKL

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • 1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70

สวัสดิการนักศึกษาฝึกงาน

  • 1. เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 500 บาท
  • 2. บริการรถรับ-ส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน