นักศึกษาฝึกงาน
โครงการสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา หรือโคออป (Co-Op) ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา จำนวน 16 สัปดาห์ (หรือ 4 เดือน) เพื่อนักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษา อีกทั้งองค์กรมีเวลาในการพิจารณานักศึกษาฝึกงานเพื่อรับเข้าเป็นพนักงานได้มากขึ้นกว่าการสัมภาษณ์งานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการในที่สุด

วิธีการสมัครและคัดเลือก
1
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงานกับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ต้องส่งหนังสิอแจ้งความจำนงขอฝึกงาน พร้อมประวัติส่วนตัว รูปถ่าย และเอกสารรายงานผลการเรียนมาที่ส่วน ทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 101/19-24 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2
กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน ณ ขณะนั้น (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกตามความเหมาะสมและอัตราที่เปิดรับในปีนั้น ๆ)
3
นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาประวัติเบื้องต้นต้องมาทำข้อสอบ และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกที่สำนักงานของ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
สวัสดิการนักศึกษาฝึกงาน
เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 500 บาท
บริการรถรับ-ส่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน