1 เม.ย. 2567

4,346

โครงการ “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567

          สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ขอเชิญโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมประกวดแผนโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ "SKL ความสุขปลูกได้ ปี 3" ประจำปี 2567 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการเพาะปลูกพืชผักที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพด้านโภชนาการของนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้และความเข้าใจการเกษตรพื้นฐาน ฝึกฝนความรับผิดชอบ ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทดลองเพาะปลูกพืชผักอย่างเป็นระบบในพื้นที่แปลงการเกษตรของโรงเรียน และเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดโครงการ  “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567 
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการ  “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567 (PDF) 
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการ  “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567 (Word) 


📝 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน 120 - 300 คน 

3. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับมอบอำนาจหรือได้รับมอบหมายจากครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนในการดำเนินการ (มีเอกสารลงนามแต่งตั้ง) โดยสมัครในนามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หรือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

✅ การพิจารณาคัดเลือก

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 15 มิถุนายน 2567 

2. รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือก 

    2.1 พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร ภาพ หรือ วีดีโอภาพเคลื่อนไหว เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของโครงการฯ

    2.2 คัดเลือกผ่านเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกในรอบสุดท้ายให้ได้ผู้ชนะตามลำดับคะแนนมาก ไปน้อย จำนวน 5 โรงเรียน


🗒️หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดสามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 โรงเรียน และสามารถส่งแผนโครงการเข้าร่วมประกวดได้ 1 โครงการ ต่อ 1 โรงเรียน

3. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.skl.co.th พร้อมกรอกรายละเอียดและเขียนแผนโครงการให้ครบถ้วน

4. แผนโครงการมีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ตามงบประมาณที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนสามารถนำส่งรูปภาพหรือ วีดีโอภาพเคลื่อนไหว เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้

5. แผนโครงการที่นำส่งเข้าร่วมการประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่มาจากการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ตลอดจนเป็นผลงานที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลจากที่อื่นใดมาก่อน หากแผนโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอพิจารณาตัดสิทธิ์ในการพิจารณา และดำเนินการเรียกคืนเงินรางวัลหากผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาคัดเลือก

6. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแผนโครงการจะต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด มาก่อน 

7. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้จริงตามแผนงาน

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนโครงการของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

9. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแผนโครงการที่มีคะแนนผลรวมมากที่สุด และเรียงคะแนนตามลำดับ

10. แผนโครงการที่เข้าร่วมการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทฯ สามารถเผยแพร่ผลงานดังกล่าวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เนื้อหา ภาพ องค์ประกอบอื่นใดที่ปรากฎ หรือใช้ประกอบการเขียนแผนโครงการ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน หากผลงานมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามรายละเอียดดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

12. แผนโครงการของผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะไม่นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ เพิ่มเติม โดยจะทำลายภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

13. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ยอมรับ/รับทราบ ให้บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผล หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวีดีโอภาพเคลื่อนไหวของท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ และเพื่อการจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่บนช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ 

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


📑 เกณฑ์การตัดสินแผนโครงการ

1. โครงการมีผลสัมฤทธิ์ด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (จำนวน 30 คะแนน)
        1. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
        2. ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
        3. สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนหรือชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณ (จำนวน 30 คะแนน)
        1. สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างชัดเจน
        2. สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน
        3. สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืน (จำนวน 20 คะแนน)
        1. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
        2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ความชัดเจนของแนวทางการดำเนินโครงการ (จำนวน 20 คะแนน)
        1. มีระยะเวลาการดำเนินโครงการและแผนงานที่ชัดเจน
        2. สามารถวัดผลและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน


✨ รางวัลการประกวด 
สนับสนุนมอบทุนเพื่อปรับปรุง/สร้างแปลงผักการเกษตร โรงเรียนละ 250,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน


📝 ขั้นตอนการสมัคร

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 15 มิถุนายน 2567 รายละเอียดและ

ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์บริษัทฯ www.skl.co.th

2. คลิกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567

3. คลิกลิงก์ “ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประกวด คลิกที่นี่”

4. คลิกเลือก “ยอมรับเงื่อนไข เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม” 

5. กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567

6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คลิก “ไปส่วนถัดไป”

7. คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มโครงการ “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567

8. กด “ส่งคำตอบ” 


📑 ขั้นตอนการส่งผลงาน 
ระยะเวลาการจัดส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 15 มิถุนายน 2567
1. จัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งผลงาน ดังนี้ 
      1.1 ใบสมัครและแผนโครงการ 
      1.2 เอกสารประกอบการส่งผลงาน 
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
         - สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด 
      หมายเหตุ: สำเนาเอกสาร จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และประทับตราโรงเรียน
2. จัดส่งผลงานและเอกสารประกอบผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) : skl_g.crm@kubota.com 
ระบุหัวข้อ/ชื่อเรื่องอีเมล (Subject) “ผลงานประกวดแผนโครงการ SKL ความสุขปลูกได้ 2567 พร้อมระบุชื่อโรงเรียน” และระบุรายละเอียด ในอีเมล : ชื่อผลงาน (แผนโครงการ) ชื่อผู้ติดต่อ ผู้สมัคร หรือตัวแทนโรงเรียน และเบอร์โทรศัพท์
3. แนบไฟล์ผลงานและเอกสารประกอบในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat (.PDF)/ Microsoft Word/ Microsoft PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
4. ตรวจสอบความถูกต้อง และกดส่งอีเมล (e-mail) เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งผลงาน


📢 การประกาศผล
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 โรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ www.skl.co.th และทางเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) : สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ ดังนี้

1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และคงสถานะบัญชีเปิดอยู่เท่านั้น จำนวน 1 ชุด 

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้อำนวยการโรงเรียน หรือตัวแทนโรงเรียน จำนวน 1 ชุด

      หมายเหตุ: สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและสำเนาบัตรประชาชน ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยปากกาเท่านั้น 


📮 ที่อยู่จัดส่งเอกสารสำหรับผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 101/19-24 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
(ระบุมุมซอง โครงการ “SKL ความสุขปลูกได้ ปี3” ประจำปี 2567)


☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317
ผู้ประสานงานโครงการ คุณนฤมล เลิศลอย โทร. 081-5817258


ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นที่คุณอาจสนใจ