e-service

สมัครใช้บริการ

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนก่อนบันทึกรายการ

 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 • หมายเลข 4 ตัวท้ายของเลขที่สัญญาเช่าซื้อ

 • วัน/เดือน/ปีเกิด

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ SKL e-Service ของบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  1. บริการ SKL e-Service เป็นการให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ในการเรียกดูข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ แจ้งการชำระเงิน และ/หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อชำระเงินค่างวด รวมถึงการแลกคะแนนสะสมด้วยตนเอง
  2. “ผู้ใช้บริการ” จะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีสถานะสัญญาอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับบริษัทฯ และมียอดค้างชำระไม่เกินระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้ปิดบัญชีสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ไม่เกิน 60 วัน จึงจะสามารถสมัครและใช้บริการ SKL e-Service ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
  3. ในการสมัครใช้บริการ SKL e-Service ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และหมายเลขสี่ตัวท้ายสัญญาเช่าซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด การสมัครใช้บริการจึงจะมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ SKL e-Service ได้ ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ลงในสัญญาเช่าซื้อ
  4. ในการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการทุกครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทฯ กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง หากผู้ใช้บริการกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ไม่ถูกต้องเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทฯ กำหนด ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555 เพื่อดำเนินการยกเลิกการระงับการให้บริการตามขั้นตอนต่อไป
 2. 2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบได้ ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้าถึง บริการ SKL e- Service โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือในกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้รับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ของผู้ใช้บริการชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัทพ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับ หรืออายัดการใช้บริการ SKL e- Service ดังกล่าวทันทีที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการใช้บริการ SKL e-Service ก่อนที่บริษัทฯ จะได้ทำการระงับการใช้บริการดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่บุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงบริการ SKL e-Service ได้ ไม่ว่าจะด้วยความยินยอมของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ของผู้ใช้บริการ หรือด้วยวิธีอื่นใดที่ทำให้เข้าถึงบริการ SKL e-Service ได้โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับการเข้าถึงบริการ SKL e-Service ดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการ SKL e-Service ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงบริการ SKL e-Service ของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลดังกล่าว
 3. 3. การขัดข้องในการให้บริการ

  1. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ, ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator), ระบบไฟฟ้า, ระบบติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ SKL e-Service ชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ SKL e-Service ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบแต่ประการใด
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินรายการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ เว้นแต่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการของบริษัทฯ ที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ คำสั่ง บทบัญญัติของกฎหมาย หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางกฎหมาย หรือในกรณีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถึงข้อขัดข้องในการทำรายการ หรือได้แจ้งในขณะที่ทำรายการ รวมทั้งในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 4. 4. บริการชำระเงินออนไลน์ (e-Payment)

  1. บริการชำระเงินออนไลน์ (e-Payment) เป็นระบบที่บริษัทฯ พัฒนาเพื่อให้บริการชำระค่างวด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของบริษัทฯ บน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารที่เข้าร่วมบริการ ผ่านช่องทางชำระเงินบนระบบ SKL e-Service โดยผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า บริการ SKL e-Service เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อไปยัง Internet Banking หรือ Application ของธนาคาร และ/หรือ ผู้ให้บริการรับชำระเงินเท่านั้น การกระทำใด ๆ เพื่อให้มีการหักเงินหรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีใด ๆ เป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร กับธนาคารนั้น ๆ เอง กรณีที่การทำรายการชำระเงินผิดพลาด ผู้ใช้บริการต้องติดต่อธนาคารที่เลือกใช้บริการโดยตรง
  2. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ (e-Payment) ไม่ใช่การชำระเงินบนระบบของบริษัทฯ โดยตรง และการชำระเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เลือกใช้เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้ผู้ใช้บริการ ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินดังกล่าว
  3. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าหากผู้ใช้บริการได้กดใช้บริการที่ลิงค์หรือเชื่อมโยงท่านไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น แม้จะผ่านช่องทางใน SKL e-Service ของบริษัทฯ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนั้นๆ
 5. 5. บริการ SKL Family Club

  SKL Family Club คือ โปรแกรมคำนวณคะแนนสะสม SKL Point จากยอดที่ผู้ใช้บริการชำระค่างวด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับบริษัทฯ จากทุกช่องทางที่รับชำระเงินที่ทางบริษัทฯ กำหนด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามพฤติกรรมการผ่อนชำระ, จำนวนสัญญาเช่าซื้อ และรายละเอียดของสัญญาเช่าซื้อ โดยระดับสูงสุด คือ ระดับ Platinum, ระดับ Gold, ระดับ Silver และระดับ Bronze ตามลำดับ

  SKL Point คือ คะแนนสะสมที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ ซึ่งคำนวณจากยอดที่ผู้ใช้บริการชำระค่างวด ทุก 500 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะเริ่มนับ/ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนสะสม SKL Point
   1. ยอดที่ชำระค่างวด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ทุก 500 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยผู้ใช้บริการที่อยู่ในระดับ Platinum จะได้รับคะแนน 2 เท่าจากยอดที่ชำระค่างวด, ผู้ใช้บริการที่อยู่ในระดับ Gold จะได้รับคะแนน 1.5 เท่าจากยอดที่ชำระค่างวด และรับคะแนนพิเศษ 15 คะแนน เมื่อชำระค่างวดตามจำนวนในงวดนั้นก่อนกำหนด และชำระตรงตามกำหนดทั้งนี้ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยชัดเจนตามแต่ละโครงการ โปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมการขายแล้วแต่กรณี
   2. การคำนวณคะแนนสะสม SKL Point จะคำนวณทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามยอดชำระค่างวด ที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
   3. ยอดชำระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่างวดตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
   4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสมนาคุณ สินค้าและบริการ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดต่าง ๆ ของ SKL Family Club และเกณฑ์มูลค่าคะแนนสะสมของ SKL Family Club ที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการกำหนดอายุการใช้คะแนนสะสม SKL Point ตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย
   5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดชำระค่างวดที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   6. คะแนนสะสม SKL Point จะถูกยกเลิก หรือสิ้นสุดลงในกรณีที่
    • บริษัทฯ ใช้สิทธิ์เรียกคืนหรือยกเลิก เช่น กรณีหากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดชำระค่างวดที่เกิดขึ้นจริง
    • ผู้ใช้บริการปิดสัญญาเช่าซื้อ ครบ 60 วัน
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม SKL Point
   1. การใช้คะแนนสะสม SKL Point เพื่อแลกรับของสมนาคุณ
    • ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสม SKL Point ไปแลกรับของสมนาคุณของบริษัทฯ ผ่านทาง www.skl.co.th/eservice หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555
    • ผู้ใช้บริการสามารถใช้คะแนนสะสม SKL Point แลกรับของสมนาคุณ ในอัตราส่วน 5 คะแนนสะสม เท่ากับเงินมูลค่า 1 บาท
    • คะแนนสะสม SKL Point ในการแลกรับของสมนาคุณ จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
    • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม SKL Point คงเหลือในแต่ละสัญญา ผ่านทาง www.skl.co.th/eservice หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่งโทร. 1317 หรือ 0 2833 3555
    • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้า โดยใช้ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งแลกรับสิทธิ์ ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 1317 หรือ 0 2833 3555
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม SKL Point ใน 1 ครั้ง ต่อ รายการของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น
    • ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกการแลกคะแนนสะสมได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
    • กรณีผู้ใช้บริการที่มีมากกว่า 1 สัญญา ผู้ใช้บริการสามารถคำนวณรวมคะแนนสะสมของแต่ละสัญญาในการแลกรับของสมนาคุณมากกว่า 1 สัญญาได้
    • คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดชำระค่างวดที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณด้วยระบบขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชนที่จัดส่งเฉพาะภายในประเทศ แบบลงทะเบียนเท่านั้น และใน กรณีที่ของสมนาคุณสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง ผู้ใช้บริการต้องติดต่อบริษัทขนส่งโดยตรง
    • กรณีที่ของสมนาคุณถูกจัดส่งและถูกตีกลับ เนื่องมาจากปลายทางไม่มีผู้รับ ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง หรือด้วยเหตุอื่นใด หากบริษัทฯ จะต้องจัดส่งของสมนาคุณให้ผู้ใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผู้ใช้บริการจะต้องใช้คะแนนสะสม SKL Point จำนวน 50 คะแนน เพื่อแลกเป็นค่าบริการในการจัดส่ง
   2. การใช้คะแนนสะสม SKL Point แทนเงินบริจาค
    • คะแนนสะสม SKL Point ทุก 10 คะแนน แทนเงินบริจาค 1 บาท
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่ทำการแลกคะแนนสะสมแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกมูลนิธิ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. 6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือยกเลิกการให้บริการ SKL e-Service ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ เมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะประกาศหรือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ SKL e-Service ตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งตามที่บริษัทฯ จะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

 7. 7. การติดต่อบริษัทฯ

  บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  101/19-24 หมู่ 20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร 1317 หรือ 0 2833 3555